, sobota 24 luty 2024
Burmistrz Cieszyna odpowiada krytyjującym go radnym
... fot: Edyta Subocz/UM CieszynDodaj do Facebook

Burmistrz Cieszyna odpowiada krytyjującym go radnym

JAKUB MARCJASZ
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Cieszyna Halina Bocheńska, występując w imieniu Klubu Radnych "Niezależni", odczytała całą listę zarzutów pod adresem Mieczysława Szczurka, które zdaniem radnych są przykładem najbardziej negatywnych działań i decyzji burmistrza, które pogorszyły jakość życia mieszkańców i spowodowały bolesny zastój w rozwoju miasta. Mieczysław Szczurek odniósł się do każdego z nich.

Okazją do dyskusji było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Za udzielenie absolutorium dla Mieczysława Szczurka głosowało 13 radnych, przeciw było 8.

Jeszcze przed głosowaniem Halina Bocheńska przedstawiła opinię Radnych Klubu "Niezależni" dotyczącą działalności burmistrza za rok 2012. - Radni Klubu "Niezależni" po dokładnym przeanalizowaniu działalności Burmistrza Cieszyna za rok 2012 stwierdzają, że była ona prowadzona w oderwaniu od realnych potrzeb mieszkańców, nie pozwoliła na rozwój miasta w obszarze inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych, doprowadzając do powiększania się bezrobocia i tym samym ubożenia części społeczeństwa Cieszyna. Naszym zdaniem zbyt mała aktywność burmistrza w zakresie zwiększania przychodów budżetu miasta skutkowała dalszym regresem w wielu obszarach gospodarki samorządowej - mówiła Bocheńska, przewodnicząca Klubu Radnych "Niezależni", która odczytała listę. Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy wszystkie zarzuty kierowane przez radnych Klubu "Niezależni" pod adresem Mieczysława Szczurka wraz z odpowiedziami burmistrza.

Co zarzucają burmistrzowi "Niezależni"? Jaka jest odpowiedź burmistrza na te zarzuty?

"Niezależni": Zaprzepaszczenie możliwości nabycia przez miasto terenów i dworca PKS, pomimo wnioskowania przez kluby radnych PO i "Niezależni" o przystąpienie naszej gminy do przetargu ogłoszonego przez likwidatora PKS w Cieszynie.
Mieczysław Szczurek: Chciałem zauważyć, że cena wywoławcza placu PKS wynosiła 3,6 mln zł natomiast plac przy ul. Hajduka - 0 zł. Co jest korzystniejsze? Według opinii m.in. Rady Przewoźników oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, plac przy ul. Hajduka jest w stanie w całości zabezpieczyć potrzeby transportowe mieszkańców Cieszyna i powiatu cieszyńskiego. Dodatkową korzyścią dla miasta będzie pojawienie się na terenie byłego dworca PKS nowej inwestycji, dzięki której powstanie wiele nowych miejsc pracy, miasto zyska podatki a mieszkańcy atrakcyjną galerię handlową, podniesie się także estetyka tego miejsca.

Trwający zastój w działaniach sprzyjających potencjalnym inwestorom gospodarczym, powodujący zwiększanie bezrobocia oraz prowadzenie polityki sprawiającej, że przedsiębiorcy cieszyńscy przenoszą swoje firmy do gmin ościennych
Każdy potencjalny inwestor, który się do mnie zgłasza jest przeze mnie traktowany indywidualnie, osobiście przedstawiam mu naszą ofertę, informuję o planach zagospodarowania przestrzennego, czy też ulgach podatkowych, razem jeździmy w teren. Brak odpowiednich terenów inwestycyjnych w granicach administracyjnych nie jest winą władz miasta. Trzeba pamiętać, że trwa ogólnoświatowy kryzys gospodarczy. Upadają olbrzymie firmy, korporacje. Niski wzrost gospodarczy powoduje wzrost bezrobocia, nie tylko w Cieszynie lecz w całej Polsce, Europie a nawet świecie.

Niepowołanie Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta, doradzającej w kierunku podejmowania działań wspierających lokalny rozwój gospodarczy
Podjąłem zarządzenie o Powołaniu Rady Biznesu, jak również osobiście rozmawiałem z przedstawicielami biznesu chętnymi do uczestnictwa w pracach Rady. Natychmiast po otrzymaniu pisemnej zgody kandydatów, Radę powołam. Udział w Radzie
jest społeczny, więc nie można bezwarunkowo nakazać komuś pracy w jej składzie, tak więc czekam na deklaracje przedsiębiorców.

Niepodjęcie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu cieszyńskiego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności stworzenia wspólnej oferty inwestycyjnej zainteresowanych tą formą promocji gospodarczej gmin, bezczynność lub bezskuteczność w działaniach pozyskania nowych atrakcyjnych terenów inwestycyjnych - przykład Gułdowy
Równie dobrze radni mogą mnie oskarżać o niepodjęcie współpracy np. z Wrocławiem lub Warszawą, czy Krakowem. Jedyne co mogłem zrobić, to przedstawić temat na spotkaniu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, gdzie wystąpiłem z inicjatywą opracowania strategii rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Odpowiedź zawierała stanowisko, że kierunki rozwoju przedsiębiorczości są wytyczone w Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2001-2016. Podjęto również inicjatywę wymiany danych o terenach inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi samorządami.

Fatalne rozwiązania techniczno-organizacyjne realizowanego projektu kanalizacji skutkujące tragicznym stanem dróg w naszym mieście
Wraz ze stanowiskiem burmistrza otrzymałem do realizacji projekt przebudowy kanalizacji "z całym dobrodziejstwem inwentarza" i jedyne co mi pozostaje to kontynuować to zadanie. Do zakończenia zadania pozostało już tylko zmodernizowanie kanalizacji w centrum miasta. Jest to najtrudniejszy etap prac, gdyż niemal codziennie przychodzi mierzyć się z trudnościami realizacyjnymi. Kłopoty wynikają ze złego stanu istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej (zdarzają się odcinki, które w 80 proc. swojego przekroju są zagruzowane) oraz częstych kolizji z niezidentyfikowanymi (nienaniesionymi na mapach) instalacjami. Dodatkowym utrudnieniem jest równolegle modernizowanie trzech sieci: kanalizacji, gazociągu i wodociągu. Odtworzenie nawierzchni ulic może nastąpić dopiero po zakończeniu tych wszystkich prac. Dokładamy starań, aby zakres utrudnień zminimalizować, jednak skala inwestycji wymaga czasu. Za wszystkie utrudnienia, mieszkańców i przyjezdnych, przepraszam.

Opóźnienia w objęciu całego obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Kolejność powinna być następująca: najpierw Studium, potem plany. W przeciwnym razie może dojść do kolizji zamierzeń. Rada Miasta uchwaliła Studium 27 czerwca 2013 roku. W ostatnim okresie działania zostały skupione na opracowaniu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Zatwierdzenie nowego Studium stwarza możliwość opracowywania miejscowych planów zgodnych już z nową polityką przestrzenną. Przykładem może być projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bobrka, który zostanie dostosowany do ustaleń nowego Studium i może być zgodny z oczekiwaniami właścicieli nieruchomości położonych na tym terenie. Do tej pory duża liczba uwag, które nie mogły zostać uwzględnione z powodu niezgodności ze starym Studium, uniemożliwiały zakończenie prac nad planem.

Wydanie błędnej decyzji dotyczącej warunków zabudowy inwestycji McDonald's przy ul. Wiejskiej, powodującej wstrzymanie procesu inwestycyjnego, a tym samym niepowstanie kilkudziesięciu miejsc pracy
Negatywne decyzje były wydawane na podstawie ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał przebudowę skrzyżowania ul. Katowickiej, Filasiewicza i Wiejskiej. Ustalenia zawarte w projekcie planu były uzgodnione pozytywnie przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, który odpowiada za rozbudowę układu dróg powiatowych. Organ wyższego stopnia, tj. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej, utrzymywał w mocy przedmiotowe decyzje administracyjne.
W czerwcu 2011 roku wydano warunki zabudowy pod restaurację McDonald's na terenie położonym pomiędzy ul. Katowicką a ul. Motelową, planując tę inwestycję jako komplementarną do planowanej w tym miejscu budowy stacji benzynowej Lotos (również wydana decyzja o warunkach zabudowy, jak również pozwolenie na budowę wydane w maju 2013 r. przez Starostę Cieszyńskiego). Tak więc restauracja McDonald's w Cieszynie powstanie.

Nieuzasadnione wydatkowanie środków budżetowych miasta, wysokości 25 tys. zł na opracowanie materiału wstępnego do Strategii Rozwoju Oświaty; materiał ten powinien być przygotowany przez pracowników ZOJO, zwłaszcza, że oparto się w nim na danych przekazanych przez ZOJO i na informacjach ogólnodostępnych w internecie (wyniki badań gminnych strategii prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie potwierdziły, że większość strategii została opracowana przez gminy we własnym zakresie)
Uważam, że złym rozwiązaniem byłoby powierzenie jego przygotowania zarówno radnym jak i pracownikom szkół lub ZOJO, gdyż nikt z nich nie byłby w pełni obiektywny. Obiektywność jest tu priorytetem! Jak na tak duży zakres opracowania, 25 tys, zł nie jest kwotą wygórowaną.

Utrudnianie i hamowanie realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1
Absurd! Natychmiast po uchwaleniu przez Radę Miasta budżetu rozpocząłem prace nad dokumentacją przetargową. Przetarg i jego rozstrzygnięcie odbyły się terminowo. Jeżeli nie będzie żadnych protestów wynikających z przepisów Prawa Zamówień Publicznych to podpisanie umowy powinno nastąpić w lipcu.

Tolerowanie niegospodarności w działalności MOSiR-u: niezatrudnianie osób niepełnosprawnych i tym samym coroczne wnoszenie z tego tytułu opłat do PFRON-u, nieefektywne i kosztowne funkcjonowanie Hali Widowiskowo-Sportowej, przerost zatrudnienia w administracji, nieprzeprowadzenie kontroli wynikających z wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej dotyczących funkcjonowania MOSiR-u
Przeprowadzone do tej pory w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji kontrole zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne w żaden sposób nie potwierdzają stwierdzenia dotyczącego złego zarządzania i niegospodarności w działalności tej jednostki. Obecnie również trwa kontrola w MOSiR. Na bieżąco prowadzona jest też analiza zatrudnienia w jednostce i uważam, że ilość pracujących tam osób odpowiada konieczności właściwej realizacji zadań wykonywanych przez MOSiR. Specyfika działalności MOSiR nie pozwala na zatrudnianie w nim większej ilości osób niepełnosprawnych. W lutym przeprowadzono konkursu na menedżera Hali Widowiskowo-Sportowej. Konkretnych efektów jego pracy spodziewam się od przyszłego roku. Wnioski, rekomendacje i uwagi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna wyciągnięte w wyniku kontroli przeprowadzonej w MOSiR zostały lub są realizowane na bieżąco.

Uporczywe utrzymywanie miejsc parkingowych na płycie Rynku, mimo wniosków radnych i uwag mieszkańców krytykujących to rozwiązanie i wskazujących na zagrożenie bezpieczeństwa drogowego
Parking ten jest systematycznie monitorowany przez MZD. Jest to jedno z najbardziej "obleganych" - a wiec niewątpliwie i potrzebnych - miejsc do parkowania. Jeżeli mieszkańcy i radni tak krytykują to rozwiązanie, to niech przestaną tam parkować, wtedy parking nie będzie się opłacał i nakażę jego likwidację. Pytanie, ile wtedy pojawi się kolejnych krytycznych uwag mieszkańców, niezadowolonych z likwidacji? Cały czas pracujemy nad organizacją ruchu w Cieszynie, wyznaczamy nowe miejsca parkingowe.

Niereprezentowanie miasta Cieszyna przez burmistrza w ważnych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach, w których udział byłby znaczący dla naszej gminy i podnosił jej prestiż
Co miesiąc otrzymuje dziesiątki zaproszeń na różne uroczystości. Proszę mi wierzyć, jest tego tyle, że jestem w stanie uczestniczyć tylko w części z nich. Proszę pamiętać, że bycie burmistrzem to nie tylko "bywanie", ale przede wszystkim ciężka praca w urzędzie.
Jeżeli nie mogę być obecny na ważnych dla miasta uroczystościach, to staram się wyznaczać któregoś z moich zastępców do reprezentowania władz miejskich.

Komentarze: (45)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Pusty fotel wiceburmistrza Swakonia, czyżby to jakiś znak, że Szczurek go wywali za nieporadzenie sobie z inwestycją kanalizacyjną a teraz z przetargiem śmieciowym...

proszę pisać na adres mailowy: cieszyn@spoko.pl
po zebraniu odpowiedniej liczby zainteresowanych zorganizujemy otwarte spotkanie w sprawie referendum

.

czytam tutaj szereg bardzo mądrych komentarzy do naszej - cieszyńskiej sytuacji gospodarczej i politycznej. Proponuję spotkanie forumowiczów na otwartej dyskusji. Pytanie tylko gdzie ją zorganizować, kto zechce się ujawnić - who is who w realu i będzie mieć dość cywilnej odwagi, żeby to co tutaj wypisuje powiedzieć na forum. Co Wy na to? A może Redakcja coś zaproponuje? Byłoby mądrze zewrzeć siły i zacząć działać, zamiast tylko pisać. Czekam na Wasz Forumowicze odzew :)

Jak już składasz taką propozycję ,to Ty się przynajmniej podpisz ,a potem pisz o cywilnej odwadze.

Pisać trzeba bo Władza udowodniła, że tylko nieustanna presja otoczenia nie pozwala jej o Nas zapomnieć. Władza, czyli pan Burmistrz, który wydaje się wierzyć wyłącznie papierkom. Władza czyli Radni, którzy niewiele dają okazji aby się z nimi spotkać, pogadać. Są nawet tacy co nie spotkali się z wyborcami ani przed wyborami, ani w czasie kadencji. Pomińmy milczeniem powoływanie się na spotkania parafialne. Władza, czyli Posłowie, którzy uważają że "lobbyści" w ich biurach wypełniają kontakt z obywatelami. Zapewniam Cię Panie Kochanku że wiele z tego napisanego ujrzało już światło dzienne. Zarówno Panowie Burmistrzowie jak i Państwo Radni uwalili niektóre sprawy w zarodku. Odrzucali skargi z błahych powodów. Najemni pracownicy zadbali o dyskredytowanie wniosków i uwag. Niezależna władza też nie dała wielu powodów do uznania. Jedna z rad to wyzamiatać magistrat na 100%. Nawet jeden, nawet kilku jak zostanie, skutecznie zamkną dostęp do swoich poczynań. Taka czystka pozwoli też na wyjaśnienie wątpliwości w stosunku do wielu. Dlaczego ciągle mamy się wstydzić "tajemnic poliszynela"?

Nie podzielam także opinii radnych niezależnych w zakresie parkingu na płycie Rynku. Mają być! Natomiast zdecydowanie ,po wyznaczeniu dodatkowych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych podniósł bym cenę za parkowanie w ścisłym centrum miasta ul .Regera ,Srebrna,, Plac Dominikański, Rynek, Matejki, Stary Targ, Mennicza, Górny Rynek co najmniej o 50% likwidując w części pozwolenia na parkowanie wydawane przez MZD.

min Rostowski bis z mecha

Panie Mach, Bil, czas iść do Burmistrza i rozmawiać twarzą w twarz jak odważni, odpowiedzialni obywatele lub składac oficjalnie pisma na dzienniku podawczym. Odpowiedzi otrzymacie i wtedy je publikujcie, dyskutujcie.
Strasznie to się zrobiło zawikłane, złośliwe, krytykanckie. Piszcie chociaż swoje propozycje w punktach, źle się czyta, słowotok jakiś się z tego robi. A przecież szkoda Waszej energii, bo widzę, że się staracie.
Liczy się jednak odwaga cywilna. Czas na nią. Jeśli nie my, to kto. Na pewno nie płaskie, denne, merytorycznie poniżej poziomu argumenty "wyduszone" przez Bocheńską, wszystko takie "małe", niedouczone, niedorobione, pisane nocą, zza wegła. To nie nauczycielstwo winne, a nieuctwo, brak otwarcia na wiedzę o funkcjonowaniu miast, nowych trendów, dobrych praktyk.
Czy w Cieszynie nie ma prawdziwych polityków/polityczek? Czekam na portal radnych mówiących razem co proponują, nie krytykują, czekam na solidne, nowoczesne opracowania z odnośnikami do przypisów. Macie jeszcze rok, Państwo radni, brońcie Cieszyna, walczcie o niego, razem.
Na razie w meczu z Burmistrzami przegrywacie 1:0, a niektórzy/niektóre z Was siedzą po kilka kadencji, oni krócej i niewątpliwie znają swoją robotę od strony formalno-prawnej niż Wy (vide Wasza kompromitacja z absolutorium).
Nikomu nie dokładam, po niczyjej stronie się nie opowiadam, ale domagam się jawnej dla nas mieszkańców/mieszkanek platformy do rozmowy o Cieszynie.

Raabe siedzi czwartą kadencję

Typowy karierowicz - teraz mieni się barwami "niezależny".

garnie się do partii Palikota

Pozdro dla Volodymyr

Cieszyn, by powstrzymać wzrastające zadłużenie musi eliminować inwestycje ,które generują dalsze koszty. Dlatego nie podzielam opinii radnych niezależnych w zakresie budowy sali gimnastycznej. Ta inwestycja jest nie potrzebna. Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne Cieszyn do 2035 r wyludni się o dalsze 18 % a struktura starzejącego się społeczeństwa wskazuje ,że szereg szkół z salami gimnastycznymi będzie trzeba zamknąć lub przebudować te szkoły na domy spokojnej starości.

Mam już nowe hasło promujące nasze miasto - Cieszyn! Miasto emerytów :)

i kobiet kreatywnych

Panie Burmistrzu!
Odpowiedź m.in. w kwestii miejsc parkingowych na płycie rynku jest infantylna.
oblegany=potrzebny?
Proponuję zatem wygospodarowanie miejsc na całej płycie rynku...z pewnością również będą oblegane, ale czy potrzebne i racjonalne?!!!

Tu się znowu niestety zgadzam z przedmówcami, słaby burmistrz, ale najgorsze ,że wciąż słaba rada.
Dlaczego nauczyciel , który uczy mnie jak mam robić kasę sam jej nie robi, bo nie umie ,ale chce uczyć innych i
dlatego jest więcej niż niewiarygodny.
Dopóki rada miasta będzie zdominowana przez nauczycieli to miasto Cieszyn na pewno się nie zmieni.
To nie czasy Franza Jozefa , nauczyciele do szkół i precz od decydowania o inwestycjach i zarządzaniu miastem.

Jakie zarzuty takie odpowiedzi, ale i te odpowiedzi wskazują na kompletny brak planu, wiedzy czy wizji rozwoju miasta. Najprościej spojrzeć na punkt 1 - cena wywoławcza ponad 3 mln zł a plac przy ul. Hajduka - 0 zł. Tylko to nie jest dworzec tylko plac. By stał się dworcem gmina będzie musiała wyłożyć miliony zł by zaadaptować go do funkcji obsługi komunikacji zbiorowej - istnieje koncepcja w tym zakresie, nie wiem z jakimi kosztami się to wiąże, ale oceniam, że 3 mln to może braknąć. W dodatku tam nigdy nie będzie budynku dworca tylko budki, bo nikt przy torach kolejowych nic nigdy nie wybuduje. I tak można z każdym argumentem i każdą odpowiedzią. Jeśli ma się minimalną wiedzę na temat tego co się dzieję w mieście, to widać, że zaczepką jest typowo polityczna, a odpowiedzi pozbawione głębszego sensu. Problemem Cieszyna jest bowiem nie tylko słaby burmistrz, ale również słaba Rada Miasta, co świetnie cała ta akcja "dzisiaj pytanie, jutro odpowiedź" pokazała.

Zacznijmy od tego ,że musi być wola zmian w podejściu do wydawania publicznego grosza. Przede wszystkim żadnych zbędnych etatów w gminie i podległych jej zakładach budżetowych. Jak się okazuje biurokracja kosztuje nas najwięcej. Na każdą złotówkę wpłacaną do budżetu z podatków 60% idzie na pokrycie płac i ich pochodnych urzędników gminnych i pracowników gminnej oświaty . Pozostałe środki idą na utrzymanie bieżącej infrastruktury gminnej i spłatę już zaciągniętych pożyczek i kredytów.Na inwestycje własne trzeba już zaciągać kolejne pożyczki i kredyty czyli tzw. wkład własny-(najczęściej realizuje się te projekty ,na które UE wydaje część środków) na własne inwestycje pokryte w całości ze środków gminnych, gminy praktycznie już nie stać. Przerosty biurokratyczne można zlikwidować nie doprowadzając do redukcji zatrudnienia ale w ramach zakładów budżetowych przesunąć część pracowników np. do zieleni miejskiej i zacząć od generalnego sprzątania miasta ,wygrabienia starych liści, usunięcia suchych gałęzi , wykoszenia pokrzyw traw w parkach ,nieużytkach ,sprzątania chodników i poboczy, malowania ławek, ukwiecenia placów ,skwerów, rozbiórki starych ruder, wysprzątanie podwórek, strychów i korytarzy komunalnych budynków w centrum miasta oczyszczeniu brzegów rzek Olzy ,Puńcówki, Młynówki czy Bobrówki z naprawą barier włącznie w Lasku Miejskim, usunięciu powalonych lub częściowo powalonych drzew -tamże!(idźcie i popatrzcie jak to tam tragicznie wygląda -strach wejść). To wszystko da się zrobić nie wydając dodatkowego grosza -no jedynie na grabki, łopaty ,miotły -ZGK da sprzęt bo przegra każdy przetarg na wywóz smieci -więc już szereg etatów jest zbędnych. Do nadzorowania skierować Ficka i Subocz- niech odpracują to za co uhonorował ich burmistrz. Znajdzie się także parę etacików załatwionych po znajomości dla dzieci radnych i urzędników gminnych bez wyraźnego zapotrzebowania.

Zgadzam się z Panem w 100 %

Machu- racji wiele, diagnozy często miażdżące choć nieco oczywiste. Jakie proponujesz rozwiązania. Co według Ciebie należy w Cieszynie zmienić, jak zarządzać, jaką wizję miasta zrealizować i jakie pieniądze pozyskać - i skąd, aby miasto było wyjątkowe tak, jak na to zasługuje? Pomysły na zmiany a nie wciąż felietonowa ocena i krytyka:).

Siedem ostatnich zarzutów niestety jest miałkich. Mam lepsze a oto przykład. Chociaż i tu można by się zastanowić o czym już wcześniej pisałem ,że strategia rozwoju oświaty zlecona za 25 tys. złotych ,była faktycznie strategią jej likwidacji. Nie tylko strategia przyczyniła się do zubożenia oświaty o 25 tys. złotych ale głównie fakt ,że znalazł tam pracę Ficek były burmistrz i tu się zgadzam z Panem burmistrzem Szczurkiem ,że jego praca jest tam mało obiektywna i nie może służyć zamierzonemu celowi tj. rozwojowi oświaty. Głownie za sprawą tego ,że wymoszczone stanowisko dla Ficka i podzielenie wydziału Oświaty i Kultury na dwa odrębne by znaleźć zatrudnienie fikcyjnie bezrobotnemu Fickowi ,kosztuje to miasto o jeden naczelnikowski etat więcej. A to kosztuje podatnika grubo więcej niż owych zmarnowanych 25 tys. złotych na opracowanie strategii. W skali miesiąca szacuję to wynagrodzenie plus pochodne wynagrodzenia na ok 8 tys. miesięcznie razy 12 miesięcy to 96 tys. rocznie w obrębie kadencji to z premiami ok 400 tys. złotych. Jeśli dodamy do tego zbędny ale na życzenie Pana Szczurka etat rzeczniczki prasowej to w obrębie kadencji kolejne 200 tys. złotych wypływa z budżetu miasta. Więc niech się Pan burmistrz nie dziwi ,i Wy drodzy podatnicy ,że drogi i kanalizację macie w takim stanie jak widzicie. Oświata likwiduje się pod auspicjami Ficka strategicznie i systematycznie. Wszystko za zgodą Pana Szczurka. Oba etaty ,które stworzył z wdzięczności o których piszę wyżej kosztują tyle w obrębie kadencji 4 letniej ile roczne utrzymanie przedszkola gminnego.Gratuluję ! gratuluję -tej Pani co czyta życzę dobranoc.

Jest godz. 10.47 - papierowych harmonogramów ani worków do segregacji śmieci nie ma. Miasto jest przygotowane na papierze !

Zadziwiające , ale w pełni się z Mach-em zgadzam. Smutno natomiast dla nas cieszyniaków, że ma rację.

Adminie ,zwracam uwagę ,że to pytanie zadałem kiedy Wasz tekst był w fazie obróbki redakcyjnej. Skoro wasz tekst ukazał się 1.07.2013 o godz. 16 30 moje pytanie nie mogło się pojawić o godz.14.08-chyba ,że wcześniej ukazał się tytuł bez treści?

Uważny obserwatorze - Mach i Bil to nie ta sama osoba zapewniam Cię.
Zajmij się istotą zagadnienia ty pierdoło

Zauważyłem ciekawe zjawisko ! Jak napisze coś "Mach" , to po nim pisze" bi" potwierdzając to co napisał "Mach". Jak najpierw napisze "bil" to potwierdza to "Mach". Czy to aby nie jedna i ta sama osoba?!

Mach to Mach ,czyli ja i nikt więcej!! Nie po to się logujemy ,żeby ktoś taki niezweryfikowany jak Ty "uważny" obserwatorze snuł takie denne przypuszczenia. Na szczęście ratuje cię to od bezkresnego błędu ,że opatrujesz swoje przypuszczenia pytajnikiem. Nie próbuj identyfikować rozmówcy ale sięgaj po rzeczowe argumenty w dyskusji jeśli jesteś moim antagonistą. zauważ ,że "bil" jako jeden z nielicznych na tym forum obok mnie również został zalogowany i zweryfikowany. Ludzie którzy mają coś do powiedzenia nie muszą i nie chcą być w przeciwieństwie do ciebie anonimowi i niezweryfikowani.

"Według opinii m.in. Rady Przewoźników oraz Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, plac przy ul. Hajduka jest w stanie w całości zabezpieczyć potrzeby transportowe mieszkańców Cieszyna i powiatu cieszyńskiego..." Chyba oni nie mają pojęcia o skali tematu, bo jak można twierdzić, że się wszystkie autobusy zmieszczą na placu przed dworcem kolejowym. Teraz jest tłok i bardzo niebezpiecznie za co odpowiada Prezes ZGK. A muszą tam dojść dodatkowo autobusy Wiśpol, JK, Traf-Line, niektóre kursy Transbusu, a jeszcze nowa firma wystartuje po wakacjach do Koniakowa. Poza tym słuszna jest opinia Macha ile będzie nas podatników kosztować budowa nowego dworca??? Na pewno przekroczy wartość sprzedanego PKS-u. Za kila lat obecnej władzy juz nie będzie i nie będzie kogo za to rozliczać!!!

Na zastawionym stole (woda mineralna, soczek pomarańczowy, termosy, kawa, herbata) widać czym się raczą wybrańcy.

Niezależni to klika "fachowców" i karierowiczów która chce rządzić w następnej kadencji.

Cieszyn zaczął się staczać gdy we władzach brylował , jako członek Zarządu Miasta niejaki Józef Swakoń. To jemu właśnie zawdzięczamy upadek zakładów w Cieszynie i oparcie rozwoju miasta o dochody z targowiska.

Znam Józefa Swakonia. To przedsiębiorca budowlany. Należał do nielicznych ,którzy w byłym zarządzie miasta mieli coś do powiedzenia w sprawach gospodarczych- to dotyczy okresu prawie sprzed 20 lat. Można z całą odpowiedzialnością powiedzieć ,że uratował budżet miasta przeciwstawiając się pochopnej prywatyzacji targowiska miejskiego kiedy to burmistrz Olbrycht zawarł umowę ze spółką Market należącą do radnych i dzierżawił ją za 20 mln starych złotych miesięcznie. Zaraz po przejęciu targowiska w najgorszym miesiącu styczniu przychody do budżetu miasta zwiększyły się 6,5 krotnie - na kwotę 130 mln starych złotych. W letnich miesiącach i latach następnych przekraczały grubo 700 mln starych złotych.To właśnie dochody z targowiska ratowały budżet miejski kiedy masowo upadały zakłady produkcyjne.Trzeba być niezrównoważonym imbecylem by anonimowo podnieść taki zarzut ,żeby ktoś chciał go uznać z prawdziwy. Należysz do tych nielicznych wypowiadających się durniów ,którzy przypisują niezwykle silną sprawczą moc pojedynczym osobom. Nie jesteś ty przypadkiem byłym burmistrzem na etacie w Urzędzie?

Uderz w stół , a nożyce się odezwą...

To co zgubiło Cieszyn to struktura inwestycji a także utrzymywanie przez szereg lat z grosza publicznego instytucji ,których charakter działalności wymyka się poza obszar przypisany samorządom (Sląski Zamek ,Książnica Cieszyńska) .Te kwoty rosną w miliony złotych. To rozdęta administracja z rozdrobnionymi zakładami budżetowymi ,którym zafundowano obiekty administracyjne jakich nie posiadają firmy wykonujące światową produkcję. Współpraca pomiędzy samorządami powinna dotyczyć głównie sieci transportu publicznego ,oświaty, służby zdrowia, rekreacji i wypoczynku, turystyki. W tym zakresie cofnęliśmy się do czasów Molina ,który po pierwszej wojnie światowej uruchamiał kołowy transport publiczny w cieszyńskim. W zakresie kolei do czasów Franciszka Józefa. Strategia rozwoju opracowywana za Olbrychta to straszna ściema -papier wszystko przyjmie ,zaś nikt nie myślał skąd pozyskać środki na realizację pobożnych życzeń ludzi ,którzy niczego w swoim życiu jeszcze nie dokonali .

I tak mniej więcej wyobrażam sobie merytoryczne uzasadnienie sytuacji w której znalazło się moje rodzinne miasto, tak właśnie jak przedstawia to Mach.
Ma rację mówiąc, że lubiący bywać Szczurek sam nie dałby rady wszystkiego aż tak spieprzyć. To spuścizna poprzednich kadencji.
Ficek jak szczur przemyka kanałami. Dlaczego Radni nie rozliczą jego rządów. Powinien dozgonnie odpracować wszystko społecznie

Podobno jaśnie nam panujący,po tej kadencji zwija ogonek do Katowic? Może to wyjaśnia brak chęci gospodarzenia.. hm

Nikt nie będzie społecznie odwalał roboty z przedsiębiorców kiedy nieporadni radni sięgając po diety nie potrafią rozwiązań podstawowych zagadnień dotyczących gospodarowania środkami budżetowymi. Ponieważ przeciętniacy są na stanowiskach ,otaczają się dworem doradców-Rada Biznesu, Rada Oświaty ,Kongres Kultury -słowem Kraj Rad a pracować już nie ma kto.

Rada biznesu -a gospodarka komunalna. Tak się składa ,że niestety demokracja nie służy wyłanianiu ludzi kompetentnych ale przypadkowych. Partyjniactwo polskie promuje karierowiczów ,którzy w większości w polityce poszukują dodatkowego źródła dochodu kiedy na wolnym rynku radzić sobie nie potrafią. Tu wypadało by przytoczyć słowa Kasprowicza -"Widziałem jak do jej kolan(mowa o Polsce) wstręt dotąd serce me czuje ,z pokłonem się cisną i radą najpospolitsi szuje." Oczywiście zdarzają się też ludzie o czystych rękach, ale czystych nie znaczy ,że jeszcze coś w tych dłoniach mają ,co mogą zaoferować ogółowi. Partie w większości tyle energii wypalają na walkę pomiędzy sobą ,że na służbę obywatelowi praktycznie nie mają już sił. Polityka polska to nieustające wybory i zamiast rzetelnej pracy żyjemy w nieustającej kampanii wyborczej. zamiast ludzi zdolnych promuje posłusznych przeciętniaków najczęściej upupionych prze lata nauczycieli. Każdy przedsiębiorca odnoszący sukces na niwie gospodarczej w mentalności postsocjalistycznego społeczeństwa to krętacz, złodziej ,malwersant prymityw ,którego na salony wpuszczać nie należy. Dlatego apelowanie o Radę Biznesu powinno mieć charakter zaproszenia do zasiadania w Radzie Miejskiej w drodze wyborów wcześniej wyselekcjonowanych ludzi a nie z łapanki przedwyborczej. Poczytajcie sobie kto zasiadał w Radzie Miasta Cieszyna w Monarchii Austrowęgierskiej - tam nie było miejsca dla przeciętniaków- spłonęli by ze wstydu -chcesz doradzać wykaż się dorobkiem swojego pracowitego wcześniej zawodowego życia.

"Proszę pamiętać, że bycie burmistrzem to nie tylko "bywanie", ale przede wszystkim ciężka praca w urzędzie." - no proszę nie żartować i przyznać się mieszkańcom, że "bywać" to pan lubi, a ciężką pracę w urzędzie to wykonuje przede wszystkim Matuszek....

Zwiększenie bezrobocia to praca zbiorowa tych wszystkich ,którzy decydują o wydawaniu środków na inwestycje. Od kilku kadencji struktura inwestycji komunalnych jest taka ,że po każdej z nich trzeba zwiększać podatki by oprócz istniejących utrzymać te nowe. Bo czymże jest np.budowa lodowiska- kosztowny miejski mebel, który niestety dochodu nie przyniesie, budowa czy przebudowa basenu przy Sp.4 -kolejny koszt, budowa Książnicy Cieszyńskiej, Sląskiego Zamku to wszystko inwestycje ,które wybudowane przy udziale środków unijnych i gminnych stanowią przysłowiową kulę u nogi cieszyńskiej gospodarki komunalnej nie tylko pogrążające miasto w długach bo na ich wybudowanie zaciągnięto pożyczki ale generujące koszty w utrzymaniu tych obiektów a także etatów bez których miasto może z powodzeniem funkcjonować. Kolejnym przykładem budowy na wyrost ośrodka wypoczynkowego jest "Camping Olza" ,który razi drętwotą i pustką i tylko sporadycznie odbywają się tam imprezy. I na sam koniec zafundowano podatnikom miasta 100% przebudowę kanalizacji za ogromne pieniądze z dotacji i ogromną pokrywającą w 50 % inwestycję pożyczkę rzędu 92 mln. Zamiast stosownie do możliwości gminy rozbudowywać sieć kanalizacyjną "oszołomy" z Ratusza podobni do tych ,którzy skakali z radości przy przyznaniu organizacji EURO w Polsce(Listkiewicz) zafundowali nam długi i imprezę na krechę. Jedni będą stadiony rozbierać drudzy długo będą czekać by zmusić podatnika do włączenia się w sieć kanalizacyjną i spłacania cudzych zobowiązań. Gdy kasa gminna swieci pustkami i ostatni grosz wydaje się na zadanie nie do zrealizowania w umownym czasie trudno oczekiwać inwestycji w innych sektorach gospodarki gminnej a więc bezrobocie rośnie - i to pośrednio zasługa burmistrza Ficka ,który przygotował źle projekt budowy kanalizacji a niestety Pan Szczurek dopuścił do tak fatalnej realizacji tego zadania.

Ja ,jako były jak mówił Jerzy Urban muszę się odnieść do argumentów obu stron podniesionych w niniejszym tekście;
1. zacznijmy od dworca PKS,-najpierw sprostowanie ;cena za całą nieruchomość tj. budynek wraz z działką to 3,6 mln zł -a więc to nie tylko plac, cena placu przy Hajduka "O" zł to pozbycie się terenu (raczej wąskiego pasa pomiędzy torami dawnego dworca kolejowego -to obszar pomiędzy bocznicą rozładunkową a peronami w zasadzie umożliwiający pas do zataczania pętli autobusom ,jako że warunki do zabudowy z uwagi na stosowną odległość od peronów są żadne -tam dworca nie da się wybudować chociaż w części nawiązującego do tego ,który wyburzono. Sądzę ,że prowizoryczna wiata o konstrukcji stalowej nad tym pasem z poczekalnią i WC, odtworzeniem nawierzchni nie okaże się droższa niż proponowana cena za wykupienie dworca PKS. Galerii handlowej pokroju bielskiej Sfery nie da się tam wybudować- raczej kubaturowo owa galeria zbliżona będzie do tej ustrońskiej. W Cieszynie istnieje szereg obiektów handlowych o kubaturze znacznie większej. należało też wziąć pod uwagę jej wpływ na kondycję lokali użytkowych dzierżawionych przez miasto gdyż to te lokale będą musiały zlikwidować działalność -rentowność lokali handlowych na Głębokiej jest bliska zeru i z każdym nowym obiektem handlowym stale się pogarsza. Podżorski dworca ,ani Das miastu nie zafunduje zaś gminę pogrąża w kryzysie kanalizacja i nic nie zapowiada by w perspektywie najbliższych 10 lat obiekt podobny do wyburzonego na tym miejscu powstał. Wielki błąd burmistrza radnych ,starostwa ,że do tego dopuścili- i sądząc po argumentach Pana burmistrza szczurka z pełną swiadomością.

Dzisiaj jest 1.07.2013 gpdz. 18.16 a tzw. Konsorcjum nie dostarczyło mieszkańcom w okolicach Urzędu Skarbowego worków na śmieci segregowane, harmonogramu w papierowej wersji.

Gdzie odpowiada?

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama