, piątek 1 grudnia 2023
Podsumowanie kadencji Skoczów 2014 - 2018
Gmina Skoczów. fot: mat. UM SkoczówDodaj do Facebook

Podsumowanie kadencji Skoczów 2014 - 2018

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Podsumowanie kadencji Skoczów 2014 - 2018

mat. UM Skoczów


Podsumowanie kadencji Skoczów 2014 - 2018

mat. UM Skoczów


Podsumowanie kadencji Skoczów 2014 - 2018

mat. UM Skoczów

Drodzy Mieszkańcy Gminy Skoczów,dobiega końca aktualna kadencja – zarówno moja jako burmistrza Skoczowa, jak i Rady Miejskiej. Jest to czas podsumowania tego, co udało nam się dokonać w ciągu minionych 4 lat. Nasz Skoczów pięknieje i powoli staje się coraz nowocześniejszy. Podstawą wszystkiego, co udało nam się zrealizować, była dobra współpraca i zaangażowanie wszystkich nas – wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego, jak i gminnych instytucji, ale także, a może i przede wszystkim, bardzo dobra współpraca z kompetentną Radą Miejską. Aby móc skupić pełnię uwagi na poszukiwaniu rozwiązań, potrzebna jest dobra współpraca z mądrymi i nastawionymi na współpracę ludźmi. Za taką merytoryczną współpracę i wiele wspólnych sukcesów mam dziś przyjemność podziękować.


22 INWESTYCJE GMINNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Wiele udało się zrealizować w zakresie inwestycji i remontów skoczowskich dróg oraz chodników. Mamy nowy most przy ul. Bielskiej, nową, oświetloną kładkę dla pieszych i rowerzystów w Ochabach, a kładka dla pieszych u wylotu ul. Sportowej stała się naszą dumą – pięknym obiektem widocznym z dwupasmowej DK81, charakterystycznym tylko dla Skoczowa. W ramach inwestycji drogowych istotnym krokiem naprzód była rozbudowa ul. Stara Droga w Harbutowicach. Dzięki porozumieniu z powiatem udało się doprowadzić do remontu ul. Kowali w Kowalach. Bardzo ważnym wyzwaniem było sprawne przeprowadzenie rozbudowy ul. Kossak-Szatkowskiej, Schodowej i Podlesie przy Kościele Ewangelicko-Augsburskim św. Trójcy. Myślę, że bardzo istotną dla mieszkańców inwestycją była też modernizacja ul. Dolny Bór. Aby zrealizować to zadanie, udzieliliśmy powiatowi pomocy finansowej w wysokości niespełna 260 tys. zł. Wiadomo, że trzeba kontynuować tę inwestycję o kolejny odcinek. Ze środków przeznaczonych na remonty infrastruktury drogowej wykonywane były także kompleksowe naprawy nawierzchni. Położyliśmy nową nawierzchnię na ponad 16 km dróg gminnych – z czego ponad 2 kilometry były odtwarzane w związku z rozbudową kanalizacji. Przeprowadziliśmy też modernizację niektórych chodników i poszerzeń poboczy. Istotnym ułatwieniem dla mieszkańców Bładnic i Harbutowic powinna być także nowa ścieżka rowerowa biegnąca od okolic Medicolu do ul. Bładnickiej. Gmina Skoczów zainicjowała, współrealizowała i współfinansowała wykonanie poszerzonego pobocza drogi powiatowej – ul. Bielskiej w Pogórzu od skrzyżowania z ulicą Gawlasa do ulicy Zalesie, pełniącego funkcję bezpiecznego chodnika dla pieszych. Będziemy nadal kontynuować rozbudowę ciągów pieszych w tym rejonie. Oprócz inwestycji drogowych na łączną kwotę 25 mln zł, wydano blisko 3 mln zł na wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników. Aktualnie priorytetem muszą być drogi sołeckie.

ROZBUDOWUJEMY KANALIZACJĘ W SOŁECTWACH

Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym gminna spółka SKO-EKO wybudowała dla mieszkańców 53 kilometry kanalizacji. Dzięki temu do nowej sieci kanalizacyjnej może przyłączyć się ponad 700 budynków. Efektem jest nie tylko istotne zwiększenie komfortu ponad 2600 mieszkańców, których to dotyczy. Wyłączamy z eksploatacji 700 szamb, co z pewnością znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego wód. Do tego, w ramach projektu, w Skoczowie powstaje jedna z najnowocześniejszych w Polsce, bezpieczna dla środowiska oczyszczalnia ścieków z biogazownią.

POPRAWIAMY JAKOŚĆ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Modernizacja oświetlenia ulicznego polega na wymianie starych, wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych. Oprawy te nie mają już prawidłowej sprawności. Ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne nie ma środków na przeprowadzenie odpowiedniej modernizacji oświetlenia, musimy to zrobić sami. Projekt jest realizowany – w miejsce starych opraw montowane są energooszczędne oprawy uliczne typu LED. Wymiana obejmuje oświetlenie w całej gminie i jest to prawie 1,5 tysiąca opraw. Zostaną też wymienione 124 słupy oświetleniowe i ok. 32 km nie izolowanych sieci napowietrznych. Ponadto w ramach modernizacji zostanie zainstalowany system sterowania oświetleniem, który umożliwi zarządzanie wymienionymi oprawami oświetlenia ulicznego, monitoring ich pracy oraz generowanie raportów. Zmniejszy się tym samym koszt obsługi gminnego oświetlenia. Stale staramy się też poszerzać zakres doświetlenia dróg – przede wszystkim w sołectwach. W ramach zadania poprawy bezpieczeństwa na drogach w sołectwach Pierściec, Wilamowice i Kowale wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Leguś, Dworskiej, Mostowej i Jaworowej w Pierśćcu, ulicy Rekreacyjnej w Wilamowicach oraz ul. Prezydenckiej i Centralnej w Kowalach. Pozyskując ponad 4 mln zł na wymianę oświetlenia musimy wykazać się tzw. efektywnością ekologiczną – czyli chwilowo nie możemy zwiększać ilości lamp, utrzymując obniżone zużycie energii, jednak niezwłocznie po zakończeniu przedsięwzięcia kolejnym krokiem powinna być rozbudowa oświetlenia ulicznego, szczególnie w sołectwach. W mieście też są miejsca wymagające jeszcze doświetlenia. Zbieramy materiały i przygotowujemy się do tego przedsięwzięci.

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ I BASENU „DELFIN”

Realizujemy dwa olbrzymie projekty związane z rozwojem sportu w gminie Skoczów. Remont basenu „Delfin”, jak i budynków przy stadionie „Beskid” – to w sumie przedsięwzięcia na ponad 10 mln zł, które w znaczący sposób poprawią komfort korzystania z tych obiektów. Wszystko jest już zaprojektowane. Dzięki pozyskanym środkom budynek przy stadionie będzie praktycznie całkowicie przebudowany. Powstanie nowa hala sportowa z widownią na ponad 200 osób i z możliwością zwiększenia tej ilości miejsc w zależności od rodzaju imprezy oraz nowoczesną, bezpieczną dla stawów podłogą. Przebudowa hali sportowej będzie obejmować także nowe sanitariaty i szatnie oraz zaplecze techniczno-magazynowe. W budynku pawilonu sportowego zostanie przebudowany układ wewnętrzny ścian, powstanie nowy układ pomieszczeń – na parterze będzie się znajdowało zaplecze szatniowe wraz z sanitariatami, pomieszczenia biurowe oraz techniczne, na piętrze budynku zostaną umiejscowione: sauna, siłownia, salka konferencyjna, kawiarenka oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne. Projekty techniczne są przygotowane od pierwszej połowy 2017 roku i wówczas też złożyliśmy wnioski o ich dofinansowanie, ale umowa o dofinansowanie, bez której nie można rozpocząć inwestycji w halę, jest jeszcze procedowana przez Urząd Marszałkowski. Podobnie jest w kwestii modernizacji budynku basenu. Po złożeniu projektu w roku 2017, umowa została nam przesłana do podpisu dopiero pod koniec sierpnia 2018 roku. To już rok oczekiwania na środki zewnętrzne. Tyle to niestety trwa, więcej niż sama budowa. Z tego powodu pozyskane przez nas środki na te dwie potężne inwestycje będą mogły być wydatkowane dopiero w roku 2019. Sądzę, że ważną dla kibiców inwestycją jest też wybudowanie zadaszenia trybun na stadionie miejskim, a także nowych sanitariatów. Imprezy sportowe organizowane w lecie na tym obiekcie – m.in. wspaniałe, po raz pierwszy w Skoczowie organizowane igrzyska KidsGames pokazały, jak jest to przydatne. Sam się dziwię, dlaczego dopiero za mojej kadencji stało się to możliwe. Inwestujemy też w place zabaw i siłownie zewnętrzne. W latach 2015-2018 przeznaczyliśmy na ten cel ponad 340 tys. zł, ale to nie wszystko. W 2015 roku wykonaliśmy boisko przy aktualnej Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu Górny Bór. Koszt tego zadania to niespełna 1 mln zł. Zaprojektowane jest już nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Skoczowie, które trzeba wykonać w roku 2019. Będzie to wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni z polem do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, nowymi piłkochwytami i nowym oświetleniem. W projekcie uwzględniliśmy możliwość wykonania na płycie boiska sezonowego lodowiska w okresie zimowym. Istotnym wyzwaniem jest także kontynuacja rozwoju szkoły w Kiczycach. Opracowaliśmy już koncepcję rozmieszczenia nowego boiska wielofunkcyjnego przed budynkiem szkoły oraz nowej sali gimnastycznej, która po prostu musi tam powstać. Zastanawiam się tylko, dlaczego dzieje się to dopiero po tak wielu latach korzystania z prowizorycznej salki na parterze. Opracowaliśmy już także kompletną dokumentację techniczną związana z budową boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Ochabach. Dokumentacja została zatwierdzona i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową wraz z odwodnieniem. W obrysie boiska zostaną wyznaczone dodatkowo pola do gry w siatkówkę i boisko do piłki ręcznej. Na powierzchni pola gry do piłki ręcznej zostaną wyznaczone dwa boiska do gry w koszykówkę. Wokół boiska powstanie bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową, ponadto projekt obejmuje budowę ogrodzenia terenu, budowę piłkochwytów, budowę oświetlenia boiska, wykonanie chodników, montaż ławek i koszy na śmieci. Planowany koszt realizacji robót na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 1 mln zł.

WDRAŻAMY NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA OŚWIATY

Sądzę, że wiele dobrego udało się zrealizować w edukacji. Tu liczą się nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim mądre kształcenie dzieci – młodych skoczowian. Dążymy do tego, aby Skoczów stawał się pod tym względem liderem na skalę wojewódzką. Wyniki egzaminów gimnazjalnych mówią same za siebie. Ich średnia w Skoczowie jest wyższa od średniej krajowej. Już dziś można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że w aspekcie realizowanych inicjatyw edukacyjnych jesteśmy liderem w powiecie cieszyńskim. Wprowadzone w trakcie tej kadencji wspomaganie procesowe już zaczyna przynosić wymierne efekty w zakresie wzrostu jakości kształcenia. Od września ruszył pierwszy pilotażowy oddział, w którym nauka realizowana jest równolegle dwujęzycznie. Jeżeli pilotaż się sprawdzi, a wierzę, że tak, bo rodzice są pozytywnie nastawieni, w styczniu 2019 r. otworzymy ogólnogminny nabór do pierwszej w powiecie cieszyńskim prawdziwej klasy dwujęzycznej. Przepisy są tak skonstruowane, że ten nabór realizuje się w styczniu. Jako pierwsi w powiecie wprowadziliśmy też prawdziwą weryfikację przygotowania przedszkolnego – tak, aby przedszkola dokładnie wiedziały, jakie problemy w nauce szkolnej mają ich absolwenci i na co trzeba kłaść większy nacisk w rozwoju kolejnych roczników. Nie znam drugiej gminy w powiecie realizującej taki program. W każdym półroczu spotykamy się z uczniami na Forum Uczniów Gminy Skoczów, gdzie wysłuchujemy ich uwag i omawiamy to, o czym rozmawialiśmy na poprzednim spotkaniu. W roku 2017 zrealizowaliśmy natomiast kompleksową analizę oświaty – obejmowała ona także spotkania z nauczycielami, rodzicami, uczniami – wszystko po to, by jak najmądrzej wprowadzać jak najlepsze zmiany. Jesteśmy jedną z tylko 9 gmin miejsko-wiejskich w całej Polsce realizujących takie działania wspólnie z działającym przy Ministerstwie Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Stawiamy na kształcenie uczniów, ale i nauczycieli. To niesamowite, że na projekty dotyczące rozwoju kompetencji naszych uczniów udało się nam pozyskać w czasie tej kadencji kwotę 4,2 mln zł, realizując projekty za kwotę 5 mln zł. Tak duża kwota przeznaczona na dodatkowe zajęcia jest bardzo dużym sukcesem. Bardzo istotne jest przy tym, aby nagradzać i motywować naszą zdolną młodzież, dlatego za wielki sukces dla naszej gminy uważam także wprowadzenie stypendiów naukowych gminy Skoczów. To 200 zł miesięcznie dla każdego stypendysty gminy. Jest to wyjątek na skalę powiatu w zakresie szkół podstawowych. Istotne są też jednak inne inicjatywy realizowane w tym zakresie, takie jak: Gala „Nasi Najlepsi”, Gala Sportu czy wprowadzone ostatnio statuetki „Skoczowski Prymus” – czyli wyróżnienia dla 7 wybitnych uczniów o prospołecznej postawie. Myślimy też o rodzicach i ich edukacji. Stąd realizowany od zeszłego roku cykl wykładów w ramach Akademii Rodzica. Uważam, że dużym sukcesem, którym może pochwalić się mało która gmina licząca około 25 tys. mieszkańców, jest pozyskanie do naszej gminy uczelni wyższej – Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Gminy tej wielkości bardzo rzadko są miastami akademickimi. Są to wyjątki, do których od roku 2017 należy też Skoczów. Ta ogólnopolska uczelnia rozwija się w Skoczowie, jest tu – na miejscu. Jednocześnie podjęliśmy współpracę ze szkołami średnimi prowadzonymi przez powiat cieszyński na terenie Skoczowa. Wszystko po to, aby zapewnić naszej młodzieży jak najlepszy dostęp do pełnej oferty edukacyjnej bez wyjeżdżania do innych miast. Uważam też, że bardzo istotną społecznie inwestycją jest nowy żłobek w Międzyświeciu. Miejsca wypełniły się błyskawicznie. Analiza potrzeb żłobkowych wykazała dalsze potrzeby w tym zakresie, dlatego już wystąpiliśmy o niespełna 3 mln zł dofinansowania na rozbudowę Przedszkola nr 3 przy ul. Południowej. Powstaną tam m.in. dwie nowe sale o uniwersalnym zastosowaniu – żłobkowym i przedszkolnym. Kolejne inwestycje, do których się przygotowujemy, to Przedszkole w Pogórzu oraz adaptacja poddasza i nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu w Kiczycach. Corocznie jest tam duże zapotrzebowanie na nowe miejsca przedszkolne.

DOFINANSOWALIŚMY WYMIANĘ KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA W 124 DOMACH

Po objęciu urzędu burmistrza wnioskowałem do Rady Miejskiej o przywrócenie programu dopłat do wymiany kotłów w prywatnych domach. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne, ponieważ w poprzedniej kadencji program był zawieszony i w związku z tym nie było dopłat przez 3 lata. Aktualnie kwota dofinansowania wynosi 50% inwestycji, jednak nie więcej niż 4000 zł. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie, co roku szukamy oszczędności w budżecie – tak, aby móc zwiększać środki na dopłaty dla mieszkańców. W 2016 roku udzieliliśmy dofinansowania do wymiany 19 kotłów, w tym 9 gazowych i 10 na paliwo stałe, na łączną kwotę ponad 75 tys. zł. W roku 2017 udzieliliśmy dopłat do wymiany 40 kotłów, w tym 28 gazowych i 12 na paliwo stałe, na łączną kwotę prawie 155 tys. zł. W roku 2018 udzieliliśmy dofinansowania do wszystkich spełniających kryteria wniosków. Podpisano 65 umów na dofinansowanie na łączną kwotę 260 tys. zł. Trzeba kontynuować ten program, tak aby realizować wszystkie wnioski mieszkańców.

„FOTOWOLTAICZNA GMINA SKOCZÓW”

Dofinansowanie wymiany kotłów to nie wszystkie działania jakie podejmujemy dla ograniczenia kosztów utrzymania budynków naszych mieszkańców, jak i efektu ekologicznego. W trakcie oceny jest także złożony przez nas projekt „Fotowoltaiczna Gmina Skoczów”, który dotyczy dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych pozwalających na pozyskiwanie energii. Po przeprowadzeniu naboru zrealizowany został audyt energetyczny dla konkretnych 65 budynków mieszkalnych. Dofinansowanie będzie wynosiło do 85% kosztów kwalifikowanych. Nasz projekt jest w trakcie oceny do dofinansowania.

NOWE SIECI WODOCIĄGOWE ZA 2,1 MLN ZŁ

Dla wielu mieszkańców Skoczowa kluczową kwestią jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy. Mamy tego świadomość, dlatego przygotowaliśmy już projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej. W pierwszej kolejności sieć powstanie w rejonach: ulic Góreckiej i Kwiatowej w Skoczowie, ul. Wolności w sołectwie Wiślica, ulic Jana Marka, Skarpa i Kępki w sołectwie Pogórze, ul. Prezydenckiej w sołectwie Kowale, ulic Przelotowej i Agrestowej w sołectwie Bładnice. Całkowity planowany koszt realizacji inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 2,1 mln zł. Roboty budowlane zostaną zrealizowane jeszcze w 2019 r.

REMONT KAMIENICY RYNEK 3

Przez wiele lat próbowano sprzedać będącą w złym stanie technicznym kamienicę przy Rynku 3, ale ostatecznie, na szczęście, tak się nie stało. Początkowo też przyjęliśmy to rozwiązanie, ponieważ remont tak zaniedbanej od lat kamienicy będzie kosztował około 4,5 miln zł, a gminy na to nie stać. Jednocześnie podjęliśmy jednak starania, aby za wszelką cenę szukać środków zewnętrznych, które można wykorzystać na ten cel. Dziś już wiemy, że budynek odżyje. Środki będą pozyskane na kompleksowy remont, a w zasadzie odbudowę kamienicy w celu stworzenia tam Centrum Ekologicznego poświęconego bogactwu przyrodniczemu naszej gminy, uwzględniając przede wszystkim rzadkie okazy fauny i flory. Część pomieszczeń tego olbrzymiego obiektu będzie można wykorzystać także jako pomieszczenia biurowe Urzędu Miejskiego. Projekt techniczny odbudowy kamienicy jest już skończony i uzyskał pozytywną opinię konserwatora zabytków. Złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę.

ROZBUDOWA PARKU NA GÓRNYM BORZE

Na Górnym Borze realizujemy projekt: „Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów”. Aktualnie trwa inwentaryzacja przyrodnicza tych terenów. W ramach rozbudowy parku, w oparciu o tę inwentaryzację, powstanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, zestaw zabawek i plansz sensorycznych o treści uwrażliwiającej i edukującej przyrodniczo najmłodszych, dorosłych oraz osoby niepełnosprawne (edukacja przez zabawę). Powstaną również urządzenia sprzyjające rozwojowi lokalnej fauny i flory, tak aby stała się większą atrakcją dla mieszkańców. M.in. wytyczone będą nowe ścieżki, powstaną skrzynki lęgowe dla ptaków i drobnych ssaków o nadrzewnym trybie życia. Pojawią się także nowe nasadzenia roślinności. Myślę, że będzie to właściwa kontynuacja prac w parku na Górnym Borze, które ukończyliśmy w roku 2015, a która bardzo spodoba się mieszkańcom.

Reasumując, kadencja 2014-2018 to bardzo dobry czas dla Mieszkańców Skoczowa i rozwoju gminy. Czas pozyskania środków zewnętrznych, ale i zrealizowania wielu remontów i inwestycji. Upływająca kadencja stoi także pod znakiem dobrej kondycji finansowej gminy Skoczów. W rankingu zamożności gmin przez 4 lata awansowaliśmy o 150 miejsc i jesteśmy na 251 miejscu (na 590 gmin). Także zadłużenie gminy udało się nam zmniejszyć o prawie 40%. Lata 2014-2018 to również dobry czas dla rozwoju kultury, oświaty i sportu. Te korzystne dla Skoczowa kierunki rozwoju należy teraz po prostu kontynuować.

Mirosław Sitko
Burmistrz Skoczowa

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama