, piątek 23 luty 2024
Ponad 46 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie
W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków w Gminie Chybie. Do zakończenia zakresu rzeczowego inwestycji, tj. wybudowania 47 km sieci, pozostało wykonanie niespełna 1 km odcinka grawitacyjnego. fot: chybie.plDodaj do Facebook

Ponad 46 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Ponad 46 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie


Ponad 46 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków w Gminie Chybie. Do zakończenia zakresu rzeczowego inwestycji, tj. wybudowania 47 km sieci, pozostało wykonanie niespełna 1 km odcinka grawitacyjnego.

Rejon obecnie prowadzonych robót budowlanych obejmuje ulice: Chrobrego i Cieszyńską. Wysokość wydatków poniesionych na przedmiotowe roboty, w tym na wybudowanie 46 km nowej sieci sanitarnej, posadowienie 17 pompowni sieciowych i 226 pompowni przydomowych, przekroczyła 48 mln zł. Inwestycja, ukierunkowana na stworzenie mieszkańcom gminy możliwości do podłączenia i korzystania z kanalizacji zbiorczej zakończy się w lipcu br.

Równolegle do robót kanalizacyjnych, końca dobiegają również prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg, uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie łącznie odtworzono blisko 69 000 m2 nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych, za kwotę przekraczającą 16 mln zł.

W rejonach, gdzie zakończono już roboty ziemne, trwają prace porządkowe związane z przywracaniem do stanu pierwotnego terenów nieruchomości, które zostały naruszone podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych. W zależności od warunków pogodowych, prace te planuje się zakończyć we wrześniu br.

Informujemy, że Gmina Chybie pozyskała 1,6 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na bezzwrotne dotacje w wysokości do 45 % kosztów przyłączenia nieruchomości do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jak w ubiegłych latach, gmina wykona przyłącza jako inwestor zastępczy zapewniając tym samym, kompleksową budowę przyłączy: projekty, roboty budowalne, materiały, i nadzór. Realizacja przyłączy do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej możliwa będzie po oddaniu sieci w użytkowanie, co planuje się uzyskać w IV kw. 2021 r. W związku z powyższym przyłącza nieruchomości do kanalizacji sanitarnej planuje się rozpocząć od I kw. 2022 r.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.

6 mln zł na Modernizację Gminnej Oczyszczalni Ścieków

Ruszają roboty projektowe obejmujące „Rozbudowę układu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich”. Inwestycja, o wartości przekraczającej 6 mln zł, zakłada doposażenie gminnej oczyszczalni w niezbędne urządzania i sieci technologiczne pozwalające na zagospodarowanie całego osadu wytworzonego na terenie oczyszczalni, jako granulatu możliwego do wykorzystywania w rolnictwie w celu polepszania właściwości ziem ornych.

Inwestycja, poza modernizacją technologiczną, obejmuje swoim zakresem również:
- budowę specjalistycznej wiaty magazynowej służącej odpowiedniemu przechowywaniu uzyskanego granulatu w okresach pomiędzy jesienią, a wiosną.

W okresie letnim granulat będzie wywożony z oczyszczalni w celach zagospodarowania przyrodniczego,
- wybudowanie garażu na dwa nowoczesne pojazdy finansowane w ramach prowadzanej inwestycji, tj. zakupionego w styczniu 2019 pojazdu specjalistycznego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji oraz planowego do zakupu pojazdu do przewozu granulatu.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama