, poniedziałek 22 kwietnia 2024
Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy
Plac budowy na Pl. Dominikańskim. fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy

Wykopaliska archeologiczne na Pl. Św. Krzyża.


Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy

Węzeł cieplny w budynku Sejmowa 2.

W maju 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego pn. "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) program pilotażowy KAWKA".

Informacja o programie

Program KAWKA to wspólny Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji dwutlenku węgla CO2.

Realizacja zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy" polegała na wymianie w budynkach starych technologii grzewczych na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie, tj. na podłączeniu budynków, wyposażonych w części w indywidualne piece węglowe, do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dodatkowo wykonanie termomodernizacji w budynkach do tej pory nieocieplonych, spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do ich ogrzania. Równocześnie w budynkach została wybudowana centralna instalacja ciepłej wody, zasilana z węzła cieplnego.

Korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji

Niska emisja to proces zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi pyłami i gazami, emitowanymi do środowiska na wysokości do 40 m nad ziemią, m.in. z przestarzałych technologicznie lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których często spalane jest paliwo złej jakości (np. odpady węglowe - muły, odpady drzewne zanieczyszczone, odpady komunalne).

Szkodliwość niskiej emisji na zdrowie mieszkańców jest ogromna. Szczególnie niekorzystne oddziaływanie mają toksyczne substancje takie jak: pyły PM 2,5 i PM 10 (zawierające metale ciężkie) oraz benzo(a)piren.

Zanieczyszczone toksycznymi gazami i pyłami powietrze dostaje się do organizmu człowieka powodując, szczególnie w okresie nasilania się niskiej emisji, infekcje bakteryjne i wirusowe. Zanieczyszczenia powietrza są również przyczyną powstawania wielu chorób przewlekłych, w tym układu krążenia, alergii, chorób nowotworowych, astmy, bezpłodności i chorób układu nerwowego. Niebezpieczny dla człowieka benzo(a)piren może powodować dziedziczne wady genetyczne. Osobami szczególnie narażonymi na negatywne skutki oddziaływania niskiej emisji są dzieci, kobiety w ciąży, osoby po 65 roku życia oraz wszystkie osoby o obniżonej odporności i przewlekle chore.

Dodatkowym niebezpieczeństwem, związanym ze spalaniem paliw w paleniskach domowych jest ryzyko powstawania tlenku węgla CO (czadu). Czad jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, lżejszym od powietrza przez co łatwo się w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw przy niedoborze tlenu, potrzebnego do procesu spalania, spowodowanym m.in. przez brak wentylacji i zbyt szczelne okna.

Likwidacja lokalnych źródeł niskiej emisji realizowana poprzez podłączanie budynków do systemu ciepłowniczego, oprócz poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców, niesie za sobą inne wymierne korzyści takie, jak:

 • Poprawa koniecznego dla zdrowia i psychiki wypoczynku, który w okresie zimowym ograniczony zostaje pracą związaną z ogrzewaniem mieszkań.
 • Podniesienie komfortu cieplnego w mieszkaniach i jego zapewnienie po konkurencyjnych, w stosunku do innych źródeł, cenach.
 • Bezpieczeństwo dostawy ciepła do mieszkań, likwidacja zagrożenia zatrucia czadem, wybuchem, porażeniem prądem lub pożarem.
 • Wygoda związana z bezobsługowością, dostawca ciepła zapewnia kompleksową konserwację, modernizację i remonty urządzeń grzewczych.

  Przygotowanie i przebieg inwestycji

  W czerwcu 2013 roku Energetyka Cieszyńska złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach ogłoszonego programu KAWKA. Wniosek był komplementarny z wnioskiem Gminy Cieszyn, który obejmował likwidację palenisk węglowych i budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz termomodernizację wybranych budynków.

  W dniu 5 marca 2015 roku, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano umowę na dofinansowanie projektu.

  Sieć cieplna została zaprojektowana jako dwuprzewodowa podziemna, w technologii rur preizolowanych, która zapewnia minimalne straty ciepła na przesyle energii.

  Dla każdego budynku przewidziano indywidualne dwufunkcyjne węzły wymiennikowe z zasobnikiem ciepłej wody, w jednym obiekcie zabudowano węzeł grupowy dla dwóch budynków. Do pomiaru odebranej energii zaprojektowano ultradźwiękowe liczniki ciepła, osobne do pomiaru energii na cele grzewcze i podgrzewu ciepłej wody.

  Prace budowlane rozpoczęto w marcu 2015 roku od badań archeologicznych, bowiem inwestycja prowadzona była na obszarze stanowiska archeologicznego, obejmującego ochroną zabytki osadnictwa miejskiego, rozwijającego się od okresu średniowiecza. Podczas badań wykopu pod sieć cieplną natrafiono na pozostałości klasztoru dominikańskiego w postaci zabudowań klasztorno-ogrodowych. Odkryto jedno z pomieszczeń furty, część krużganków oraz cmentarz. Na przecięciu ulic Głębokiej i Olszaka natrafiono na pozostałości tzw. "diabelskich podcieni", oddzielających ul. Olszaka od Głębokiej.

  Pomimo prowadzenia inwestycji w trudnym terenie, w tym w ścisłym centrum Cieszyna, całość robót budowlanych związanych z budową sieci rozdzielczych, przyłączy oraz węzłów ciepłowniczych, została zakończona w planowanym terminie.

  Prace zakończono we wrześniu 2015 roku. Podłączono do systemu ciepłowniczego miasta następujące budynki wielorodzinne: Pl. Dominikański 4, Pl. Św. Krzyża 1, Sejmowa 2, Głęboka 13, Błogocka 30A, Żwirki i Wigury 10B, Górna 30 i 34.

  W ramach inwestycji wybudowano 390 m sieci ciepłowniczych w zakresie średnic od Dn 32 mm do Dn 100 mm, w tym 182 m przyłączy ciepłowniczych do siedmiu dwufunkcyjnych węzłów cieplnych, wyposażonych w pełną automatykę i regulację pogodową, o łącznej mocy 1,97 MW.

  Finansowanie inwestycji

  Całkowity koszt inwestycji nie przekroczy 914.435,30 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w postaci pożyczki w wysokości 123.013,00 zł oraz dotacji w wysokości 111.131,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Energetyki Cieszyńskiej.

  Osiągnięte efekty

  Podstawowym efektem, który osiągnięto, był jest ten wynikający z tematu przedsięwzięcia, tj. ograniczenie niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna. Zlikwidowano 151 pieców węglowych, będących źródłem zanieczyszczeń gazowo-pyłowych. Osiągnięto efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń o 323 tony w ciągu roku, w tym: pyłów PM 10 o 2,264 tony; pyłów PM 2,5 o 2,145 tony; dwutlenku węgla CO2 o 312,621 tony; dwutlenku siarki SO2 o 5,362 tony; tlenków azotu NOx o 0,775 tony i benzo(a)pirenu o 1,61 kg.

  Spółka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji projektu, w szczególności:

 • Mieszkańcom Cieszyna, których bezpośrednio spotkały utrudnienia związane z realizacją projektu – za wyrozumiałość,
 • Projektantom i Wykonawcom – za rzetelne wywiązanie się z powierzonych zadań.

  ue

 • Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  reklama