, środa 26 luty 2020
Budżet na rok 2014: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień
Uchwały budżetowe zostały przyjęte podczas ostatnich - grudniowych sesji rad. fot: ARC SPOTDodaj do Facebook

Budżet na rok 2014: Cieszyn, Ustroń, Wisła, Skoczów, Strumień

SM
Poniżej przedstawiamy zestawienie dochodów, wydatków oraz deficytów budżetowych gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich powiatu cieszyńskiego. Najważniejszą część zestawienia zajmują inwestycje majątkowe gmin, które zgodnie z przyjętymi uchwałami budżetowymi realizowane będą w 2014 roku.

Cieszyn

Według przyjętego przez radnych budżetu na rok 2014, dochody miasta wyniosą 134.821.494,78 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 162.572.652,42 zł. Deficyt w kwocie 27.751.157,64 zł ma zostać pokryty z kredytów oraz pożyczek.

Wydatki majątkowe:

 • Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej: 1 mln 800 tys. zł
 • Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku: 50 tys. zł
 • Dofinansowanie zadania - "Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego": 227 tys. 242.58 zł
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie: 1 mln zł
 • Wykupy gruntów i nieruchomości: 250 tys. zł
 • Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej: 600 tys. zł
 • Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi: 2 mln. zł
 • Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji: 3 mln 743 tys. 160 zł
 • Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej: 581 tys. 500 zł
 • Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Info Tessin 2: 4 tys. zł
 • Ochotnicze straże pożarne - Strażacy bez granic: 1 mln 381 tys. zł
 • Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie: 1 mln zł.
 • Modernizacja instalacji solarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie: 40 tys. zł
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20: 400 tys. zł
 • Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej: 550 tys. zł
 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej: 38 mln. 167 168.55 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej: 280 tys. zł
 • Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów: 20 tys. zł
 • Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji: 100 tys. zł
 • Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna: 500 tys. zł
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSiR Cieszyn: 10 tys. zł
 • Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1: 150 tys. zł
 • Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego: 166 tys. 526.71 zł
 • "Biblioteka+” - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie: 272 tys. 642 zł
 • Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego: 5 tys. 92.20 zł
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki: 673 tys. zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 53 mln. 971 tys. 332.04 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Cieszyn na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Ustroń

  Dochody miasta Ustroń wyniosą 59 mln 802 tys. 664 tys. zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 65 mln 233 tys. 89 zł. Deficyt w kwocie 5 mln 430 tys. 435 zł ma zostać pokryty z zaciągniętej pożyczki oraz kredytu.

  Wydatki majątkowe:

 • Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na modernizację ul. Partyzantów i ul. Cieszyńskiej: 600 tys. zł
 • "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu: 1 mln 522 tys. zł
 • Budowa kanalizacji deszczowej ul. Dworcowa: 191 tys. 700 zł
 • Przebudowa obiektu mostowego nr 2.16 w ciągu drogi ul. Wesołej: 12 tys. 300 zł
 • Budowa drogi dojazdowej z wyłączeniem do ul. A. Brody: 120 tys. zł
 • Remont i rozbudowa obiektu mostowego nr 3.22 w ciągu ul. Kamieniec: 65 tys. zł
 • Przebudowa ul. Długiej: 600 tys. zł
 • Kanalizacja deszczowa ul. Malinowa: 65 tys. zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu: 650 tys. zł
 • Budowa nowych straganów na targowisku miejskim: 52 tys. zł
 • Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64: 1 mln 54 tys. zł
 • Modernizacja budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII: 200 tys. zł
 • Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych: 15 tys. zł
 • Wymiana pokrycia południowej części dachu w budynkach przy ul. Konopnickiej 38: 25 tys. zł
 • Modernizacja części balkonów po stronie południowej w budynku przy ul. Chabrów 12: 38 tys. zł
 • Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta: 400 tys. zł
 • Budowa alejki na cmentarzu komunalnym (sektor J2): 20 tys. zł
 • Zakup dwóch serwerów do baz danych wraz z oprogramowaniem dla UM: 50 tys. zł
 • Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń: 1 mln 570 tys. 600.94 zł
 • Wymiana instalacji c.o. w budynku OSP Polana: 60 tys. zł
 • Zakup pompy wysokowydajnej dla OSP Lipowiec: 40 tys. zł
 • Zakup sprzętu hydraulicznego dla OSP Polana: 15 tys. zł
 • Budowa boiska sportowego przy SP-3: 290 tys. zł
 • Termomodernizacja SP-5: 743 tys. 350 zł
 • Termomodernizacja SP-6: 1 mln 100 tys. zł
 • Termomodernizacja i przebudowa SP-4: 1 mln 245 tys. 808.67 zł
 • Wymiana okien w MDSS: 50 tys. zł
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - II etap: 650 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście: 130 tys. zł
 • Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka: 522 tys. zł
 • Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków: 475 tys. 816.47 zł
 • Budowa wodociągu ul. Źródlana: 999 tys. 407 zł
 • Wniesienie wkładu pieniężnego do WZC Sp. z o.o.: 1 tys. zł
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej: 36 tys. zł
 • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej: 100 tys. zł
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa: 150 tys. zł
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa: 100 tys. zł
 • Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ul. Baranowej: 150 tys. zł
 • Zakup wiat przystankowych: 12 tys. zł
 • Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich: 2 mln 167 tys. 850 zł
 • Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji: 1 mln 6 tys. 860.65 zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska: 40 tys. zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza): 86 tys. zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Owocowa: 46 tys. zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego: 23 tys. zł
 • Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Pod Skarpą: 100 tys. zł
 • Adaptacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustroniu im. Jana Wantuły: 30 tys. zł
 • Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych - etap I: 7 mln 11 tys. 685 zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 24 mln 632 tys. 378.73 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Ustroń na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Wisła

  Dochody miasta Wisła wyniosą 43 mln 551 tys. 169.00 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 47 mln 219 tys. 6 zł. Deficyt w kwocie 3 mln 667 tys. 837 zł ma zostać pokryty z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

  Wydatki majątkowe:

 • Modernizacja mostów gminnych: Os. Bucznik, ul. Leśna, ul. Kopydło (rejon "Słoneczny Gród"), ul. Wypoczynkowa, os. Bobrów: 800 tys. zł
 • Modernizacja dróg gminnych: Fragment ul. Na Groń oraz w rejonie "Kleszczonki": 400 tys. zł
 • Budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4: Dokumentacja projektowa: 30 tys. zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego Internetu: 220 tys. 914 zł + 152 tys. 86 zł
 • Dolna Trasa Turystyczna w Dolinie Czarnego: Dokumentacja projektowa: 20 tys. zł
 • MTB Beskidy, czyli rowerem przez Europę - utworzenie i promocja tras kolarstwa górskiego - etap 3: 3 tys. zł + 19 tys. 600 zł + 3 tys. 500 zł
 • Wiślański e-Urząd. Modernizacja platformy informatycznej Urzędu Miejskiego w Wiśle celem wdrożenia nowoczesnych e-usług dostępnych dla społeczeństwa: 10 tys. zł + 317 tys. 364 zł + 56 tys. 6 zł
 • Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Straży Miejskiej: Dokumentacja projektowa: 20 tys. zł
 • E-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego: Wkład własny: 1 tys. zł
 • Wiślański eInclusion - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wisła: 5 tys. zł + 570 tys. 648 zł + 100 tys. 703 zł
 • Przystosowanie pomieszczeń szkolnych dla potrzeb 11 przedszkola w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle: 50 tys. zł
 • Budowa i modernizacja placów zabaw: 70 tys. zł
 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap IV: Ul. Partecznik: 200 tys. zł
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Parku Kopczyńskiego: 104 tys. zł
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - Etap III: Przyłącza kanalizacyjne: 1 mln zł
 • Zacznij zwiedzanie Polski od źródeł. Rewitalizacja Parku Kopczyńskiego w Wiśle: 400 tys. zł + 1 mln 530 tys. zł + 250 tys. zł
 • Modernizacja sceny Amfiteatru im. Stanisława Hadyny: 50 tys. zł
 • Przebudowa kompleksu małych skoczni narciarskich w Wiśle: 918 tys. zł + 165 tys. zł + 1 mln 860 tys zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malince wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia: 200 tys. zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czarnym wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia: 200 tys. zł
 • Wisła miejscem aktywnego spędzania czasu wolnego - modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury sportowej: Wydatki niekwalifikowalne: 100 tys. zł
 • Modernizacja dróg gminnych: Dostawa płyt drogowych: 50 tys. zł
 • Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Wisła: 500 tys. zł + 650 tys. zł
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi: Zakup sprzętu i oprogramowania: 4 tys. zł
 • Wymiana infrastruktury informatycznej: Zakup stacji roboczych z osprzętem: 14 tys. zł
 • System alarmowania ludności: Wymiana dwóch stacji syren alarmowych: 30 tys. zł
 • Wymiana floty samochodowej: Samochód straży miejskiej: 95 tys. zł
 • Funkcjonowanie gimnazjum - ZS1: Dostawa i montaż klimatyzacji: 110 tys. zł
 • Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Doposażenie placów zabaw: 10 tys. zł
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wiśle Jaworniku: 30 tys. zł
 • Oczyszczanie miasta: Zakup specjalistycznego osprzętu ciągnika: 50 tys. zł
 • Dopłata do udziału w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej: 1 tys. zł
 • Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Wiśle: Dofinansowanie zakupu: 20 tys. zł
 • Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego: Dotacja dla OSP Jawornik: 350 tys. zł
 • Obsługa budżetu: Rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 30 tys. zł
 • Przebudowa biblioteki miejskiej w ramach programu "Biblioteka Plus": Dofinansowanie realizacji inwestycji: 1 mln zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 12 mln 770 tys. 821 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Wisła na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Skoczów

  Dochody gminy Skoczów wyniosą 74 mln 118 tys. 726.31 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 76 mln 899 tys. 553.91 zł. Deficyt w kwocie 2 mln 780 tys. 827.60 zł ma zostać pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

  Zadania inwestycyjne:

 • Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwie Międzyświeć i Bładnice na terenie gminy Skoczów - etap IV (w tym budowa nowych przyłączy): 3 mln 843 tys. zł
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2602 S ulicy Góreckiej - pomoc finansowa dla powiatu cieszyńskiego: 1 mln 354 tys. 305 zł
 • Wykonanie przeprawy mostowej w Skoczowie (projekt techniczny): 14 tys. zł
 • Przebudowa ul. Krzywej - Leśnej: 700 tys. zł
 • Przebudowa ul. Ceglanej w Skoczowie - etap I (budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Stalmacha): 300 tys. zł
 • Modernizacja ul. Kukucza w Skoczowie: 648 tys. zł
 • Przepust pod drogą w Bładnicach (projekt techniczny): 25 tys. zł
 • Modernizacja ul. Stara Droga w Harbutowicach (projekt techniczny): 50 tys. zł
 • Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Garbarskiej: 205 tys. 406.83 zł
 • Rewitalizacja miejscowości - parking przy ul. Zamkowej: 163 tys. 763.70 zł
 • Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika na Górnym Borze: 663 tys. 291 zł
 • Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Międzyświeć (Etap I): 125 tys. 478.15 zł
 • Budowa terenów rekreacyjnych w Pierśćcu: 580 tys. 366.58 zł
 • Budowa terenów rekreacyjnych w Pogórzu: 298 tys. 612.91 zł
 • Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Harbutowicach: 207 tys. 305.23 zł
 • Wykupy nieruchomości: 200 tys. zł
 • Odszkodowania za grunty: 150 tys. zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego: 80 tys. zł
 • Modernizacja zabytkowego Ratusza w Skoczowie: 1 mln 229 tys. 440.27 zł
 • Zakupy inwestycyjne UM: 25 tys. zł
 • Pomnik "Naszym Bohaterom" (projekt techniczny): 55 tys. zł
 • Zakup nowego średniego samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP Skoczów: 500 tys. zł
 • Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 50 tys. zł
 • Modernizacja schodów wraz z dojściem do budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Skoczowie: 300 tys. zł
 • Program "Cyfrowa Szkoła" (SP 3 i SP 7): 350 tys. zł
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Międzyświeciu: 219 tys. 757 tys. zł
 • Uzupełnienie bazy sportowej i rekreacyjnej w gminie Skoczów: 50 tys. zł
 • Zakupy inwestycyjne OPS: 15 tys. zł
 • Przebudowa koryta cieku wodnego w rejonie ulicy Potok w Skoczowie: 754 tys. 496.29 zł
 • Przebudowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni: 300 tys. zł
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z obiektem zaplecza sportowego i miejscem spotkań mieszkańców Wiślicy: 306 tys. 130.18 zł
 • Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Międzyświeć (Etap II): 582 tys. 452.21 zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 14 mln 345 tys. 805.35 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Skoczów na rok 2014 dostępna jest tutaj.

  Strumień

  Dochody gminy Strumień wyniosą 39 mln 9 tys. 861.46 zł. Wydatki zaś powinny zamknąć się w kwocie 39 mln 441 tys. 185.25 zł. Deficyt w kwocie 431 tys. 323.79 zł ma zostać pokryty z zaciągniętych pożyczek, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz udzielonych pożyczek.

  Wydatki majątkowe:

 • Budowa sieci wodociągowych w Gminie Strumień: 15 tys. zł
 • Przebudowa ul. Kościelnej w Zbytkowie: 200 tys. zł
 • Poprawa infrastruktury komunikacji w Gminie Strumień poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych wraz z chodnikami: 150 tys. zł
 • Budowa dróg w Gminie Strumień: 1 mln zł
 • Przebudowa chodnika wzdłuż ul.Bielskiej w Zabłociu: 480 tys. 986.75 zł
 • Doposażenie hali sportowej: 20 tys. zł
 • Zakup terenów i obiektów na potrzeby Gminy Strumień: 70 tys. zł
 • Rozbudowa cmentarzy komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu: 50 tys. zł
 • Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego: 548 tys. 580.70 zł
 • Zakup sprzętu komputerowego: 7 tys. zł
 • e-Urząd - dodaj do ulubionych!Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień,Brenna,Hażlach,Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław- Śląski: 15 tys. zł
 • Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych: 13 tys. zł
 • Modernizacja instalacji CO w OSP Zbytków: 10 tys. zł
 • Zakup 2 kompletów zapory przeciwpowodziowej: 7 tys 400 zł
 • Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Strumień wraz z zagospodarowaniem terenu: 500 tys. zł
 • Modernizacja Przedszkola w Strumieniu: 80 tys. zł
 • Przygotowanie lokalu na działalność Pogotowia Ratunkowego w obiekcie OSP W Strumieniu: 83 tys. zł
 • Wydatki na zakup udziału do WZC: 1 tys. zł
 • Modernizacja sieci ciepłowniczej i urządzeń kotłowni: 20 tys. zł
 • Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Gminy Strumień: 100 tys. zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu-budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie: 1 mln tys. zł
 • Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Strumień: 160 tys. zł
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strumieniu: 150 tys. zł
 • Budowa sieci urzadzeń odwodnienia w rejonie Kilisztwo i ul.Dębowej w Pruchnej: 280 tys. zł
 • Odwodnienie osiedla w Drogomyślu wraz z odtworzeniem dróg: 350 tys. zł
 • Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła: 80 tys. zł
 • Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Strumień: 100 tys. zł
 • Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu: 1 mln 65 tys 434.47 zł
 • Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu: 260 tys. zł
 • Modernizacja zaplecza klubu sportowego w Zabłociu: 38 tys. zł

  Wydatki majątkowe w 2014 roku wyniosą w sumie: 6 mln 854 tys. 401.92 zł. Pełna treść uchwały budżetowej gminy Strumień na rok 2014 dostępna jest tutaj.

 • Komentarze: (7)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
  Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

  Funmark po co ułatwiać życie mieszkańcom jak można je utrudniać? To taki rodzaj ustronskiej polityki... zero przejrzystości, smaczne ciasteczka na sesji rady miasta.

  W ustroniu postawili pomnik za 75 tys.. skoczowowi do ustronskiego marnotrawstwa jeszcze brakuje

  No prosze Skoczow POMNIK 55tys zlotych - chyba kogos glowa boli w tej POMNIKO-LANDI !!!!!

  Cła prawda o cieszyńskim budżecie -na ogólną kwotę 162 mln zł, tylko 54 mln zł idzie na inwestycje majątkowe z czego ponad połowę kosztów tych inwestycji tj. ponad 27 mln pokryte zostanie z pożyczek i kredytów. Innymi slowy po odjęciu 27 mln od kwoty 162 mln tj. 145 mln i dalsze 27 mln kredytu dochodzimy do kwoty 118 mln ,którą konsumują urzędnicy miejscy i bieżące utrzymanie miasta. Przy czym zdecydowaną większość ze 118 mln pochłaniają ci piersi- czytaj urzędnicy.

  oczywiście ma być pierwsi. sorry.

  Co za marnotrawstwo pieniędzy. pomnik w Skoczowie 55tys, złotych komu i na co potrzebne.

  Czy tak trudno urzędnikom z Ustronia równo zeskanować w sumie ważny dokument, aby się go lepiej czytało? Czy to przerasta ich możliwości?

  Dodaj komentarz

  Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

  Więcej informacji na temat formatowania

  Image CAPTCHA
  Wpisz znaki widoczne na obrazku.
  reklama
  reklama