, piątek 3 lipca 2020
Powiat Cieszyński: Atrakcyjne nieruchomości przeznaczone na sprzedaż
Atrakcyjne nieruchomości przeznaczone na sprzedaż w drodze przetargu. fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Powiat Cieszyński: Atrakcyjne nieruchomości przeznaczone na sprzedaż

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Nieczynne obiekty Szpitala Śląskiego w Cieszynie, budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Zaolzianka” w Istebnej, działka w Kończycach Wielkich oraz budynek byłego Powiatowego Urzędu Pracy, zlokalizowany na skrzyżowaniu ulic: Kochanowskiego i Bobreckiej w Cieszynie - to atrakcyjne nieruchomości stanowiące własność Powiatu Cieszyńskiego, które w drodze przetargu przeznaczone zostały na sprzedaż.

CIESZYN

ue

Nieruchomość zlokalizowana jest w śródmiejskiej strefie Cieszyna, przy ul. Żwirki i Wigury. Zabudowana jest nieczynnymi obiektami szpitala śląskiego: budynkiem kuchni, pralni i kotłowni, w zabudowie zwartej. Ogrodzona jest trwałym ogrodzeniem od strony ul. Żwirki i Wigury, od strony szpitala brak ogrodzenia. Cały teren wokół budynków jest utwardzony. Dla nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna, działka zlokalizowana jest w terenie usług różnych o symbolu B 6U.

Cena wywoławcza: 1.300.000 zł. Oferty można składać do 23 grudnia 2014.
Szczegółowych informacji udziela: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Cieszynie, tel. (33) 47 77 422

ISTEBNA

ue

Nieruchomość zabudowana budynkiem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Zaolzianka” i budynkiem gospodarczym w konstrukcji drewnianej, położona w Istebnej, składająca się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,6981 ha.

Działki posiadają w miarę płaskie ukształtowanie terenu, z lekkim spadkiem w kierunku południowo-zachodnim, o nawierzchni trawiastej i częściowo utwardzonej tłuczniem. Nieruchomość jest z trzech stron ogrodzona.

Nieruchomość może zostać przeznaczona i zagospodarowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna. Na terenie oznaczonym symbolem 4.2 U18 umożliwia on zabudowę usługową; lokalizację mieszkania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, utworzenie hotelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, schroniska turystycznego, w tym umożliwiającego pobyt nie mniej niż 100 osób, stworzenie budynków przeznaczonych dla: kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, opieki zdrowotnej, rekreacji indywidualnej, a także budynków garażowych i gospodarczych. Na terenie oznaczonym symbolem 4.2 KDL1 - w liniach rozgraniczających, umożliwia się budowę drogi klasy lokalnej.

Cena wywoławcza: 1.050.000 zł. Oferty można składać do 17 grudnia 2014 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości znajdują się tutaj.

KOŃCZYCE WIELKIE

ue

Niezabudowana nieruchomość położna jest w Kończycach Wielkich, po południowej stronie ulicy Dębina. Nieruchomość jest nieuzbrojona, częściowo ogrodzona. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. W odległości ok. 30 m od jej południowo-wschodniej granicy znajduje się gazociąg. Wodociąg gminny przebiega wzdłuż ulicy Zamkowej (ok. 200 m od działki będącej przedmiotem przetargu) i wzdłuż ulicy Kościelnej (ok. 100 m od tej działki). Po wschodniej stronie działki znajduje się niewielki staw.

Nieruchomość może zostać przeznaczona i zagospodarowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kończyce Wielkie. Dla terenów oznaczonych symbolem 6 MM ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszaną wraz z urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania. Przez pojęcie zabudowy mieszanej należy rozumieć zabudowę: jednorodzinną, zagrodową oraz towarzyszącą usługową i budynki zakładów drobnej wytwórczości, spełniającej warunki działalności nieuciążliwej. Dopuszcza się zatem realizację: zabudowy agroturystycznej, letniskowej, usługowej oraz realizację elementów małej architektury i ciągów pieszych. Dla terenów oznaczonych symbolami: 25 KD oraz 1 KX ustala się odpowiednio: zabudowę pod drogę dojazdową oraz tereny ciągu pieszego.

Cena wywoławcza: 180.000 zł. Oferty można składać do 10 listopada 2014 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości znajdują się tutaj.

CIESZYN

ue

Prezentowana nieruchomość położona w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 8, na skrzyżowaniu ulicy Kochanowskiego z ulicą Bobrecką, w odległości około 200 m od Rynku. Jest to 3-kondygnacyjny budynek "byłego" Urząd Pracy, częściowo podpiwniczony. Powierzchnia użytkowa wynosi 743,81 m2, w tym piwnice 81,40 m2.

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawowe użytkowanie dopuszcza wielorodzinną zabudowę mieszkaniową do przekształcenia w kierunku funkcji śródmiejskich.

Cena wywoławcza: 1.200.000 zł. Oferty można składać do 2 grudnia 2014 r.
Szczegółowe informacje o nieruchomości znajdują się tutaj.

Więcej

Z pozostałymi nieruchomościami Powiatu Cieszyńskiego przeznaczonymi do sprzedaży w drodze przetargu, można się zapoznać na stronie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w zakładce "nieruchomości na sprzedaż".

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama