, wtorek 23 kwietnia 2024

Ogłoszenia drobne

Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Ustrońskiego im. J. Jarockiego
Praca / Zatrudnię
dodano 2017-09-28
Kontakt:
Imię, nazwisko / Firma Urząd Miasta Ustroń
Miejscowość Ustroń
Telefon 33 8579357
Email adam.krasicki@um.ustron.pl

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ustrońskiego
im. Jana Jarockiego w Ustroniu w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym w zakresie związanym z działalnością podstawową muzeum,
- co najmniej 3 letni staż pracy bądź wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku (muzealnicza, naukowa, upowszechnianiem kultury lub ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.168 z późn. zm.),
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Zakres wykonywanych czynności oraz wymagane dokumenty jakie należy złożyć wymienione są w ogłoszeniu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustroń w zakładce „oferty pracy” pod linkiem: http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=16744&idmp=213&r=r
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz nr telefonu i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ustrońskiego” należy składać w Urzędzie Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, biuro podawcze pok. nr 2, w terminie od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r

wróć

reklama
reklama