, wtorek 3 października 2023
WYBORY: Nie widzieli gdzie wieszali?
Na tablicach pod Ratuszem można wieszać tylko oficjalne obwieszczenia. fot. ER Dodaj do Facebook

WYBORY: Nie widzieli gdzie wieszali?

ER
Kampania wyborcza do parlamentu dopiero co ruszyła, a na cieszyńskim Rynku już pojawiły się nielegalne plakaty.
Plakaty zapraszające na przyszłotygodniowe spotkanie w Domu Narodowym z posłem Prawa i Sprawiedliwości Stanisławem Piętą zostały rozklejone na miejskich tablicach ogłoszeniowych pod Ratuszem. — Musiały pojawić się w nocy, bo wczoraj jeszcze ich nie było — powiedział nam w piątek burmistrz Cieszyna Bogdan Ficek. — Plakaty zostały rozwieszone nielegalnie, bo nikt nas nie pytał o zgodę, a poza tym na tych tablicach nie wolno prowadzić agitacji wyborczej.

Na tablicach pod Ratuszem można wieszać tylko oficjalne obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej oraz władz miasta. Komitety wyborcze mogą reklamować swoich kandydatów wyklejając plakaty na tablicach ustawionych po przeciwległej stronie Rynku, czyli pod pocztą.

— Pewnie było już ciemno, gdy moi współpracownicy wieszali plakaty, bo dałem im wyraźne zalecenie, aby zaproszenia na spotkanie ze mną pojawiły się w miejscach do tego wyznaczonych — zapewnił nas poseł Pięta.

Burmistrz zgłosił sprawę Straży Miejskiej. — Jak już na początku kampanii pojawiają się takie problemy, to co będzie dalej — przekonywał Ficek. Zanim jednak Straż Miejska zajęła się plakatami, ktoś zdążył je posprzątać z tablic.

— Zapewniam, że gdy będziemy już prowadzić właściwą kampanię, wszystkie przepisy i miejscowe zwyczaje będą przez nas respektowane — dodał poseł PiS.
Komentarze: (16)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych przez internautów. Komentarz dodany przez zarejestrowanego użytkownika pojawi się na stronie natychmiast po dodaniu. Anonimowy komentarz zostanie opublikowany z opóźnieniem, po jego akceptacji przez redakcję. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane.

Jestem ciekaw, czy równie szybka i sprawna będzie interwencja władz Cieszyna jeśli w niewłaściwych miejscach pojawią sie plakaty PO i komunistów?

Spotkanie z posłem Stanisławem Piętą jest we wtorek 18 września o godz. 16.30 w Domu Narodowym.

Przecież komuniści już wymarli, a jakby który dla jaj startował to niech sie wyprowadzi z cieszyńskiego robić se jaja w warszawce

nasz burmiszcz to komuszek ale różowy on je z tych uczonych

Do obserwatora: błąd. komuniści nie wymarli. żyja nadal tylko że nazywają się teraz inaczej: demokraci, socjaldemokraci, platformiarze itp

Prosimy o nieobrażanie bohaterów artykułów. Posty znieważające osoby, będą usuwane. Uwaga ta dotyczy komentarzy wspisywanych pod artykułami w całej gazecie.

pis was tak urządzi ,że wam pójdzie w pięty !!

Gdzie obrazanie i gdzie bohaterowie? Proszę jasniej

Jak w nocy wieszali to sa usprawiedliwieni.

na Piętę zagłosuję, dobre sprawy wspiera a zło tępi, pozdrowienia dla wszystkich uczestników rajdu Bartka

miejsce spotkań cieszyńskiej komuny
http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=36341

przydałby się w Cieszynie ktoś taki jak poseł Pięta - popędziłby miejscowych komuszków. (fajna strona www.spieta.com.pl)

chetnie oddam Piete do Cieszyna (gratis) - bielszczanin

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu R.P. i do Senatu R.P.
Art. 86.
Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania zabronione jest podawanie do wiadomości publicznej wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów.
Art. 87.
1. Od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów.
2. Zabronione są wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.
Art. 88.
1. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie zakładów pracy lub instytucji publicznych w sposób i w formach zakłócających ich normalne funkcjonowanie.
2. Zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz w oddziałach obrony cywilnej, a także w skoszarowanych jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
3. Zabronione są jakiekolwiek formy agitacji na terenie szkół podstawowych i gimnazjów wobec uczniów nieposiadających prawa wybierania.
4. Zabronione jest organizowanie w ramach prowadzonej kampanii wyborczej gier losowych i konkursów, w których wygranymi są nagrody pieniężne lub przedmioty o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych.
5. Zabronione jest podawanie oraz dostarczanie, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napojów alkoholowych nieodpłatnie lub po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
Art. 89.
1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
2. Materiały wyborcze zawierające oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą, podlegają ochronie prawnej.
Art. 90.
1. Na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.
2. Zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji rządowej i samorządowej oraz sądów, a także na terenie jednostek wojskowych i oddziałów obrony cywilnej oraz skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
3. Rada gminy może zabronić umieszczania plakatów lub haseł na niektórych budynkach publicznych, a także określonych częściach terenów publicznych, z przyczyn związanych z ochroną zabytków bądź środowiska.
6. Policja oraz straż miejska są obowiązane usuwać na koszt komitetu wyborczego plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym.
7. Plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej właściwe komitety wyborcze obowiązane są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
8. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) postanawia o usunięciu plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów ust. 1-5 lub nieusuniętych przez właściwe komitety wyborcze w terminie, o którym mowa w ust. 7. Koszty ich usunięcia ponoszą właściwe komitety wyborcze.
Art. 91.
1. Jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu prawa prasowego, materiały wyborcze, a w szczególności plakaty, ulotki, hasła i wypowiedzi lub inne formy prowadzonej w okresie kampanii wyborczej agitacji, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat na posła albo kandydat na senatora lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:
1) zakazu rozpowszechniania takich informacji,

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje,

3) nakazania sprostowania takich informacji,

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste,

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone.
Art. 219.
Kto podaje do wiadomości publicznej wyniki przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyniku wyborów z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 86,
podlega grzywnie od 500 000 do 1 000 000 złotych.
Art. 220.
Kto:
1) narusza zakazy określone w art. 87 albo w art. 88 ust. 1, 2 lub 3,
2) umieszcza plakaty i hasła wyborcze bądź ustawia urządzenia ogłoszeniowe z naruszeniem zasad określonych w art. 90,
podlega karze grzywny.
Art. 221.
Kto organizuje w ramach prowadzonej kampanii wyborczej gry losowe lub konkursy z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 88 ust. 4,
podlega grzywnie.
Art. 222.
Kto podaje lub dostarcza, w ramach prowadzonej kampanii wyborczej, napoje alkoholowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 88 ust. 5,
podlega karze grzywny.
Art. 223.
Kto:
1) pozyskuje lub wydatkuje środki komitetu wyborczego z naruszeniem przepisów art. 110 ust. 1, 2 lub 3,
2) wydatkuje środki komitetu wyborczego z naruszeniem limitu określonego w art. 114 ust. 1 i 2 i art. 236,
3) przekazuje koalicyjnemu komitetowi wyborczemu albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tego komitetu środki finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 111 ust. 2-4,
4) przeprowadza zbiórki publiczne wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 112 ust. 2,
5) przyjmuje w imieniu komitetu wyborczego partii politycznej środki finansowe pochodzące z innego źródła niż z Funduszu Wyborczego tej partii,
podlega grzywnie od 1 000 do 100 000 złotych.
Art. 224.
Kto:
1) narusza zasady określone w art. 113 ust. 1 dotyczące sposobu gromadzenia środków finansowych komitetu wyborczego,
2) nie wprowadza zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego zawartej przez niego w imieniu komitetu wyborczego, że wpłaty na komitet wyborczy mogą być dokonywane tylko w sposób określony w art. 113 ust. 2,
3) dokonuje wpłat na jeden koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców w wysokości przekraczającej limit określony w art. 113 ust. 3,
podlega karze grzywny.
Art. 225.
Kto:
1) przekazuje środki finansowe lub wartości niepieniężne na rzecz innego komitetu wyborczego wbrew zakazowi określonemu w art. 112 ust. 1 albo pozyskuje środki na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów lub wydatkuje środki komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania wyborczego,
2) dokonuje wydatków na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy w wysokości przekraczającej limit określony w art. 115,
podlega karze grzywny.
Art. 228.
Kto zbiera podpisy pod zgłoszeniem listy okręgowej lub pod zgłoszeniem kandydata albo kandydatów na senatora z naruszeniem zakazów określonych w art. 141 ust. 1, 2 lub 3 albo art. 197 ust. 1, 2 lub 3,
podlega grzywnie od 1000 do 10000 złotych.
Art. 229.
Kto:
1) prowadzi kampanię wyborczą na rzecz kandydata na posła albo kandydata na senatora bez zgody komitetu wyborczego, a koszt takiego działania wynosi od 1000 do 50000 złotych,
podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania,
2) prowadzi działania, o których mowa w pkt 1, a ich koszt przekracza 50000 złotych,
podlega grzywnie nie mniejszej niż koszt takiego działania oraz karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 230.
Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 220, art. 222, art. 224 i art. 225, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Ble, ble, ble... Zglupialas chopie. Kto to przeczyta!

Erwinie, Erwinie nie chodzi abyś czytał. Ot, miej pod ręką i skorzystaj jak swtwierdzisz, że coś się dzieje "nie tak" w kampanii wyborczej. Przyjęło się, że jak "nasi" to patrzymy przez palce, jak "łoni" to narzekamy. To jest NIEDOBRE. Musimy nauczyć ICH i siebie szacunku dla prawa. Prawa jednego dla wszystkich. Powinno jeszcze być tak, że im KTO wyżej siedzi tym bardziej to prawo powinien szanować i respektować. NIe uważam aby tak było zawdy i wszędy: w Polsce, w Powiecie, w Mieście. Masz inne zdanie, napisz. Mnie ludziska mówiom "jest jak wyżej".

Dodaj komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Image CAPTCHA
Wpisz znaki widoczne na obrazku.
reklama
reklama