, sobota 22 luty 2020
Przemoc w rodzinie jest jednym z największych problemów społeczeństwa
W ramach realizowanego projektu organizatorzy przekazali dużą ilość materiałów informacyjnych i edukacyjnych. fot: mat. pras.Dodaj do Facebook

Przemoc w rodzinie jest jednym z największych problemów społeczeństwa

TEKST SPONSOROWANY
Przemoc w rodzinie jest jednym z największych problemów społeczeństwa

Celem projektu było promowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich poprzez organizację prelekcji obejmujących omówienie problemu przemocy oraz funkcjonującego systemu pomagania. fot. mat. pras.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie zakończył realizację projektu pt. "Stop przemocy - spróbujmy inaczej" - program działań profilaktycznych i edukacyjnych. Działania organizowane od czerwca do grudnia br. skierowane były do społeczności lokalnej, poruszały problemy przemocy w rodzinie. Projekt zrealizowano w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Przemoc w rodzinie jest jedną z częstszych przyczyn rozpadu rodziny. Sprawcy przypisują sobie nieograniczoną władzę nad członkami rodziny, niepisany przywilej dysponowania, w jakikolwiek sposób drugim człowiekiem, często narażając go na ból. Nie tylko ten fizyczny, ale i psychiczny, który nie raz boli bardziej. Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy, przemoc jest przestępstwem i odpowiedzialny jest za nią zawsze sprawca. Dlatego powinniśmy być bardziej wrażliwi na zjawisko przemocy w rodzinie, aby szybciej reagować i pomagać. Mamy obowiązek podejmować działania profilaktyczne i informacyjne, tworzyć warunki skutecznego pomagania osobom dotkniętym przemocą, oraz pracować ze sprawcami przemocy. Wcześniej pomagać w tych rodzinach, gdzie sytuacja jest trudna, gdzie członkowie rodziny sami nie radzą sobie z problemami i trudnościami, co może rodzić akty przemocy,

Napisany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie program projektu "Stop przemocy" kładł nacisk na zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie i poszerzenie wiedzy na temat jej skutków. W ramach działań przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną obejmującą, m.in. opracowanie, druk i rozprowadzenie materiałów informacyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie zawierających adresy i telefony placówek pomagających, z opisem ich działań i form pomagania.

W ramach realizowanego projektu organizatorzy przekazali dużą ilość materiałów informacyjnych i edukacyjnych: broszur, ulotek, plakatów, literatury, które głównie za pośrednictwem szkół, trafiają do rodziców, nauczycieli i dzieci. Ukazały się również artykuły w prasie poruszające temat przemocy i działającego w Cieszynie systemu pomagania.

Celem projektu było promowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich poprzez organizację prelekcji obejmujących omówienie problemu przemocy oraz funkcjonującego systemu pomagania. Rodzice uczestniczyli także w zajęciach seminaryjnych dostosowanych do grup wiekowych ich pociech, podczas których omawiano trudności związane z opieką i wychowywaniem dzieci na różnych etapach rozwoju. Projekt przewidywał również warsztaty dla młodzieży wchodzącej w dorosłe życie będącej na etapie nawiązywania dojrzałych relacji partnerskich.

Głównym celem programu było promowanie, a przede wszystkim wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą. Systemową, długoterminową opieką zostało objętych 10 rodzin. Działaniach realizowane były za zgodą i przy współpracy członków rodziny w jej środowisku zamieszkania.

Projekt objął osoby z bardzo różnymi problemami natury psychologicznej. Każda rodzina została objęta indywidualną opieką, sytuacje tych rodzin nie powtarzają się. Są rodziny, u których występuje jeden tylko rodzaj problemów, a są i takie, w których krzyżowo łączy się kilka ich rodzajów. Nie ma jednej recepty na pracę z takimi rodzinami, do każdej trzeba podejść w sposób indywidualny - komentuje koordynator.

Do pracy z rodzinami, udało nam się powołać zespół pedagogów i psychologów, dzięki którym można było swobodnie i indywidualnie pracować z rodzinami - komentuje Paweł Kozieł, koordynator projektu. Rodziny zostały objęte rozłożonym w czasie wsparciem, obejmującym m.in. pomoc w organizowaniu codziennego życia, uczenie gospodarowania czasem i finansami, czy wypracowania u rodziców takich umiejętności, które pomogą im unikać krzywdzących zachowań - dodaje.

Tegoroczny projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Frekwencja na każdych zajęciach była wysoka. Organizowane były spotkania, prelekcje, warsztaty, które kierowane były do rodziców, nauczycieli i młodzieży. Najmłodszym dzieciom organizatorzy w ramach projektu zaproponowali konkurs plastyczny pod hasłem "Mój wymarzony dzień z bliskimi" oraz imprezę podsumowującą akcję. Podczas gier i zabaw dzieci prezentując swoje prace opisywały, co leży im na sercu, czego się obawiają i jakie mają marzenia mówiąc o rodzinie - wspomina, P. Kozieł. Impreza dla dzieci była bardzo kolorowa. Chcieliśmy, aby rodzina kojarzyła się dzieciom z radością, jasnymi kolorami i przyjemnymi wspomnieniami.

W ramach projektu odbyła się konferencja pod hasłem "Razem możemy więcej". Uczestnicy analizowali zadania poszczególnych służb i grup zawodowych w świetle znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dyskutowali nad rolą i obowiązkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. W konferencji wzięło udział około 80 osób zajmujących się pomaganiem z terenu Cieszyna i powiatu.

Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na dotarcie z informacją na temat problemu przemocy oraz dostępnych form pomocy do dużej liczby mieszkańców Cieszyna. Dało możliwość integracji społecznej, spotkania z ludźmi i dyskusji.

Wiele działań realizowanych w ramach projektu jest nadal kontynuowanych. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki kampanii informacyjnej wzrosła świadomość społeczna dotycząca problemu przemocy w rodzinie, a wprowadzone w obieg informacje pozwolą szybciej reagować czy szukać pomocy i w wielu wypadkach uniknąć krzywdzących zachowań.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama