, wtorek 12 maja 2020
Konieczność zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność sprawozdania finansowego
fekta ma swoje biuro rachunkowe na Mokotowie i Wilanowie. Zapraszamy do współpracy małe i duże przedsiębiorstwa.  fot: www.efekta.waw.plDodaj do Facebook

Konieczność zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność sprawozdania finansowego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych na szereg podmiotów. Czy wszystkie zobowiązane do tego jednostki, muszą okresowo zmieniać firmy audytorskie i biegłych rewidentów z usług, których korzystają?

Jakie podmioty mają obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych?

Obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych mają przede wszystkim jednostki zainteresowania publicznego. Należą do nich m.in.: banki krajowe, oddziały instytucji kredytowych, oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, główne oddziały i oddziały zakładów ubezpieczeń, główne oddziały i oddziały zakładów reasekuracji oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych, a także spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Do badania rocznych sprawozdań finansowych zobowiązane są ponadto jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, oraz jednostki, których postawą funkcjonowania są przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Obowiązek ten dotyczy również krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego oraz spółek akcyjnych. Konieczność badania rocznych sprawozdań finansowych dotyczy także spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw fizycznych, które w roku poprzedzającym rok obrotowy, którego dotyczy sprawozdanie, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: ich średnioroczne zatrudnienie wynosiło co najmniej 50 osób, suma aktywów ich bilansu osiągnęła co najmniej 2 500 000 euro w przeliczeniu na złotówki, a ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych sięgnął 5 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Ponadto obowiązkowemu badaniu swoich rocznych sprawozdań finansowych muszą poddać się jednostki, które wybrały metodę bilansową do ustalania różnic kursowych.

Obowiązek zmiany firm audytorskich i biegłych rewidentów a ważność badania sprawozdania finansowego

Przepisy nakładają obowiązek rotacji firm audytorskich tylko na jednostki zainteresowania publicznego. Oznacza to, że pozostałe podmioty nie muszą zmieniać firmy wykonującej badanie sprawozdania. Ustawa wskazuje jednak sytuacje, w których jest to konieczne, aby uniknąć zarzutu nieważności badania. Należy to zrobić m.in. wówczas gdy istnieje ryzyko czerpania korzyści, wystąpienia autokontroli, czy promowania interesów badanej jednostki. Zmiana powinna nastąpić także wówczas gdy dochodzi do zażyłości lub zastraszania z powodu istniejących stosunków finansowych, osobistych, gospodarczych czy zatrudnienia pomiędzy badaną jednostką a rewidentem lub inną osobą powiązaną z firmą audytorską, które może wpłynąć na wynik badania.

Kiedy żadna z powyższych przesłanek nie powoduje konieczności zmiany firmy audytorskiej, podmiot zobowiązany do badania swojego sprawozdania finansowego niebędący jednostką zainteresowania publicznego może zlecać je wybranej firmie audytorskiej bez ograniczeń. W praktyce możemy się jednak spotkać z dwoma rodzajami podejścia do tej kwestii. Niektórzy twierdzą, że pomimo braku takiego obowiązku, należy dokonywać zmian biegłego wykonującego badanie, aby uniknąć powstania zażyłości pomiędzy nim a badanym podmiotem, co mogłoby wpłynąć na jego wynik. Inni uważają natomiast, iż wielokrotne korzystanie z usług tego samego rewidenta umożliwia mu dogłębne poznanie specyfiki działania danej jednostki, dzięki czemu jego ocena jest pełniejsza.

Już od ponad 10 lat służymy swoim klientom pomocą w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i spraw kadrowych w ich firmach. Na rynku wyróżnia nas kompleksowość usług i duże doświadczenie. Efekta ma swoje biuro rachunkowe na Mokotowie i Wilanowie. Zapraszamy do współpracy małe i duże przedsiębiorstwa.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama