, czwartek 21 marca 2019
Ciepło systemowe z Energetyki Cieszyńskiej  z certyfikatem
Certyfikat ogólnej emisji dla producenta i dystrybutora ciepła systemowego fot: mat. Energetyka CieszyńskaDodaj do Facebook

Ciepło systemowe z Energetyki Cieszyńskiej z certyfikatem

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
Ciepło systemowe z Energetyki Cieszyńskiej  z certyfikatem

Certyfikat redukcji niskiej emisji dla budynków podłączonych do systemu.


Ciepło systemowe z Energetyki Cieszyńskiej  z certyfikatem

Dlaczego ciepło systemowe nie powoduje niskiej emisji?

W grudniu 2017 r. Energetyka Cieszyńska otrzymała certyfikat redukcji emisji PreQurs, oceniający system ciepłowniczy Spółki. Systemem certyfikacji objęci są producenci i dystrybutorzy, w tym Energetyka Cieszyńska, będący członkami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie i działający w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego.

Podstawowym celem wprowadzenia systemu certyfikacji jest wykazanie w przejrzysty sposób wpływu produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania. Certyfikaty PreQurs w zakresie niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń wydawane są przez niezależny Instytut Certyfikacji Emisji Budynków Sp. z o.o. z Krakowa. Na podstawie rzeczywistych zmierzonych w źródle ciepła Energetyki Cieszyńskiej wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza, w Instytucie wyznaczono krotność redukcji szkodliwych substancji w odniesieniu do referencyjnej kotłowni węglowej. Otrzymany certyfikat jest ważny przez 5 lat i jest potwierdzeniem, że oferowane przez Energetykę Cieszyńską ciepło systemowe stanowi skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji i zwalczania smogu. Jest także dowodem na to, że źródło ciepła należące do spółki nie przyczynia się do przekroczenia poziomu szkodliwych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Certyfikaty obejmują nie tylko system ciepłowniczy, ale także obiekty zasilane ciepłem systemowym. Budynki, które są podłączone do sieci ciepłowniczej a ich źródłem ogrzewania i ciepłej wody są węzły cieplne, nie potrzebują komina do emitowania spalin. Po otrzymaniu certyfikatu, budynki te mogą być oznaczone zewnętrznymi znakami NO SMOG (Ryc. 3) będącymi potwierdzeniem, że są ekologiczne i nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w mieście.

Rozróżnienie niskiej i wysokiej emisji.
Celem certyfikacji systemów ciepłowniczych jest wykazanie, że produkcja ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach zawodowych jest mniej szkodliwa dla mieszkańców miast, a podłączanie budynków ogrzewanych dotychczas węglem do miejskiej sieci ciepłowniczej, jest jedną z metod likwidacji niskiej emisji (Ryc. 4).

Dla potrzeb procesu certyfikacji przyjęto następujące definicje:
niska emisja – odnosi się do wszystkich źródeł emisji znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Jednak dla większości budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, źródła emisji znajdują się dużo niżej, na poziomie do 10 m. W wyniku spalania paliw stałych w nieefektywnych indywidualnych kotłach, do atmosfery emitowane są niebezpieczne substancje, w tym rakotwórczy benzo(a)piren oraz pyły. Zanieczyszczone toksycznymi gazami i pyłami powietrze ma bezpośredni i negatywny wpływ na otoczenie i organizm człowieka.
wysoka emisja – odnosi się do wszelkich źródeł, które nie stanowią niskiej emisji (czyli znajdujących się na pułapie większym niż 40 m), a zwłaszcza te objęte regulacjami prawnymi, wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie.

Emisja spalin ze źródła przy ulicy Mostowej.
W przypadku Energetyki Cieszyńskiej emisja spalin do atmosfery odbywa się na wysokości 100 m i jest objęta systemem ciągłego pomiaru emitowanych zanieczyszczeń. Źródło ciepła wyposażone jest w urządzenia do wychwytywania zanieczyszczeń pyłowych, zawartych w spalinach. Poziom emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń takich, jak pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu i węgla jest stale monitorowany i kontrolowany przez służby techniczne, pod względem przestrzegania dopuszczalnych norm. Wszystkie wyniki przekazywane są odpowiednim instytucjom, monitorującym stan czystości powietrza w regionie - są to Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Małgorzata Herboczek
Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.

Komentarze: (0)    Zobacz opinię czytelników (0)    Dodaj opinie
reklama